امکانات سایت
خانه > نام های پسرانه > نام های پسرانه با حرف ب
نام پسرانه با ریشه کردي
قدیمی، دیرینه، کهنه، گذشته(نگارش کردی : باستان)
نام پسرانه با ریشه کردي
قلةهای چند کوه ‏در یک سلسلةجبال(نگارش کردی : باسکان)
نام پسرانه با ریشه کردي
مقاومت ، مقابله ، چاره، علاج،‌ درمان ‏(نگارش کردی : باشار)
نام پسرانه با ریشه فارسي
در گویش خوزستان بچه ای که تقاضای ماندنش را از خداوند دارند
نام پسرانه با ریشه کردي
نام کوهی در بانة، آشیانه (نگارش کردی : باشوان)
نام پسرانه با ریشه کردي
جنوب(نگارش کردی : باشور)
نام پسرانه با ریشه کردي
نوعی پرنده شکاری(نگارش کردی : باشوک)
نام پسرانه با ریشه کردي
باغبان(نگارش کردی : باخةوان)
نام پسرانه با ریشه کردي
کةسێ وا چاودێری باخ دةکا= باغبان(نگارش کردی : باخةوان)
نام پسرانه با ریشه عربي
شکافنده ، لقب امام پنجم شیعیان، نام یکی از رهبران دوره انقلاب مشروطیت ایران که به سالار ملی ملقب گردید
نام پسرانه با ریشه کردي
شمال(نگارش کردی : باکور)
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام یکی از سرداران هخامنشی
نام پسرانه با ریشه کردي
قیافه(نگارش کردی : باڵا)
نام پسرانه با ریشه کردي
نوعی پرنده ‏شکاری(نگارش کردی : باڵةوان)
نام پسرانه با ریشه کردي
استخوان کتف ، نام کوهی در کردستان ، نام منطقةایی در کردستان ، نام قبیلةایی در کردستان ، نام روستایی در کردستان(نگارش کردی : بالک)
نام پسرانه با ریشه کردي
پرنده(نگارش کردی : باڵنده)
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از یاران خسروپرویز پادشاه ساسانی
نام پسرانه با ریشه کردي
سفیر(نگارش کردی : باڵوێز)
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام یکی از موسیقیدانان معروف در زمان خسروپرویز پادشاه ساسانی
نام پسرانه با ریشه کردي
خبرکردن مردم، اذان(نگارش کردی : بانگ)
نام پسرانه با ریشه عربي
به وجود آورنده، عبری نام مردی از نسل جاد که از شجاعان زمان داوود(ع) بوده است
نام پسرانه با ریشه آشوري
نام بزرگترین پادشاه آشور
نام پسرانه با ریشه کردي
بابا(نگارش کردی : باوا)
نام پسرانه با ریشه کردي
مرز میان دو کشتزار(نگارش کردی : باوةر)
نام پسرانه با ریشه فارسي
بهرام، نام ستاره مریخ ، نام روز بیستم از هر ماه شمسی در ایران قدیم ، نام فرشته موکل بر مسافران و روز بهرام ، نام چندتن از شخصیتهای شاهنامه از جمله نام یکی از فرزندان گودرز گشواد که در دربار کاووس پادشاه ‏کیانی بود
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام جد آذرباد ماراسپند
نام پسرانه با ریشه کردي
گردباد(نگارش کردی : باهۆز)
نام پسرانه با ریشه کردي
بادام(نگارش کردی : باهێڨ)