امکانات سایت
تبلیغات
خانه > نام های پسرانه > نام های پسرانه با حرف ت
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام پسر شیدسب پادشاه زابلستان
نام پسرانه با ریشه فارسي
طوس، از شخصیتهای شاهنامه، نام شاهزاده و پهلوان ایرانی ملقب به زرینه کفش، فرزند نوذر پادشاه پیشدادی
نام پسرانه با ریشه يوناني
تؤام، همراه ، نام یکی از حواریون عیسی(ع)
نام پسرانه با ریشه ترکي
چرمی رنگین و خوش بو
نام پسرانه با ریشه فارسي
دارنده تن نیرومند ، لقب رستم پهلوان شاهنامه
نام پسرانه با ریشه فارسي
تهمورس، نیرومند ، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر هوشنگ پادشاه پیشدادی، ملقب به دیوبند
نام پسرانه با ریشه فارسي
تهمورث، نیرومند ، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر هوشنگ پادشاه پیشدادی، ملقب به دیوبند
نام پسرانه با ریشه فارسي
پهلوان ، از القاب رستم پهلوان شاهنامه
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام چند تن از پادشاهان سلسله اشکانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام چندتن از پادشاهان سلسله اشکانی
نام پسرانه با ریشه ارمني
نام یکی از سرداران خشایار پادشاه هخامنشی
نام پسرانه با ریشه ترکي
نام سردار پادشاه بزرگ مغول و مؤسس سلسله تیموریان
نام پسرانه با ریشه ترکي
نام یکی از طوایف ترک
صفحه :
2