امکانات سایت
خانه > نام های پسرانه > نام های پسرانه با حرف خ
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تورانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
تغییر یافته خشایارش - مرکب از خشیه به معنای شاه و ارش به معنی مرد دلیر - شاه دلیر نام پسر داریوش پادشاه هخامنشی
نام پسرانه با ریشه فارسي
مرکب از خشیه به معنای شاه و ارش به معنی مرد دلیر - شاه دلیر نام پسر داریوش پادشاه هخامنشی
نام پسرانه با ریشه فارسي
تحریفی از نام پادشاه هیاطله
نام پسرانه با ریشه عربي
نام یکی از پیامبران که طبق روایات چون به آب حیات دست یافت و از آن نوشید، عمرجاویدان پیدا کرد
نام پسرانه با ریشه عربي
دوست یکدل ، لقب ابراهیم(ع)
نام پسرانه با ریشه عربي
دوست خداوند ، لقب ابراهیم(ع)
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری در زمان هرمز پسر انوشیروان پادشاه ساسانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
بشاش ، کسی که همواره می خندد
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام یکی از پسران خسروپرویز پادشاه ساسانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام پهلوانی ایرانی در زمان کیخسرو پادشاه کیانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
آن که چهره ای زیبا و خوشایند دارد
نام پسرانه با ریشه عربي
آن که در دین بهترین است
نام پسرانه با ریشه عربي
نیکی خداوند، خیر الهی
نام پسرانه با ریشه عربي
خیری که از علی(ع) رسیده است ، آن که خبر و نیکی اش چون خیر و نیکی علی(ع) است
صفحه :
2