امکانات سایت
خانه > نام های پسرانه > نام های پسرانه با حرف د
نام پسرانه با ریشه فارسي
در گویش مازندران دامنه جنگل
نام پسرانه با ریشه عبري
قاضی، داور نام یکی از پسران یعقوب(ع)
نام پسرانه با ریشه فارسي
مجموعه اطلاعات یا آگاهی هایی که از طریق آموختن، تجربه، یا مطالعه به دست می آید، علم
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام کسی که عذرا معشوقه وامق را فروخت
نام پسرانه با ریشه عبري
خدا حاکم من است‌، نام یکی از چهار پیامبر مذکور در عهد عتیق
نام پسرانه با ریشه فارسي
هر یک از اشخاصی که طرفین دعوا برای حل اختلافات به طریقه غیررسمی انتخاب می کنند ، قاضی ، خداوند
نام پسرانه با ریشه فارسي
آنکه میان دو نفر به عدالت حکم کند ، از نامهای حضرت حق
نام پسرانه با ریشه عبري
محبوب ، نام یکی از پیامبران بنی اسرائیل که به سبب صدای خوب و نواختن بربط شهرت دارد
نام پسرانه با ریشه فارسي
نامی که سیمرغ بر زال پدر رستم پهلوان شاهنامه نهاده بود
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری ایرانی و جد تخواره شاه دستان در زمان خسروپرویز پادشاه ساسانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
دارای دمه و بخار، نام کوهی از سلسله جبال البرز در شمال شرقی تهران
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تورانی در سپاه افراسیاب
نام پسرانه با ریشه فارسي,عربي
دوست(فارسی) + محمد(عربی) دوستدار محمد
نام پسرانه با ریشه فارسي,عربي
دوست(فارسی) + علی(عربی) دوستدار علی
نام پسرانه با ریشه فارسي
دیاکو - بنیانگذار ایران و اولین پادشاه مادها که شهر هگمتانه (همدان) را بنا نهاد و آنرا پایتخت ایران کرد- مشهور است که در عدالت بسیار دقیق بود
نام پسرانه با ریشه فارسي
دیااکو - بنیانگذار ایران و اولین پادشاه مادها که شهر هگمتانه (همدان) را بنا نهاد و آنرا پایتخت ایران کرد- مشهور است که در عدالت بسیار دقیق بود
نام پسرانه با ریشه فارسي,عربي
دین(فارسی) + محمد(عربی) ، دارای دین محمد(ص) ، نام یکی از پادشاهان ازبک
صفحه :
2