امکانات سایت
تبلیغات
خانه > نام های پسرانه > نام های پسرانه با حرف ز
نام پسرانه با ریشه فارسي
زرتشت، دارنده شتر زرد، نام پیامبر ایرانی در زمان گشتاسپ پادشاه کیانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
زرتشت، دارنده شتر زرد، نام پیامبر ایرانی در زمان گشتاسپ پادشاه کیانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
مرکب از زر( طلا) + مهر( خورشید)، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر سوفر، از پهلوانان ایرانی در زمان قباد پادشاه ساسانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام یکی از ایزدان در ایران باستان، از شخصیتهای شاهنامه، نام پرده بردار دربار انوشیروان پادشاه ساسانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
مرکب از زروان ( نام ایزدی) + داد ( داده)، نام یکی از پسران مهرنرسی، وزیر بهرام گور پادشاه ساسانی، که به مقام هیربدان رسید
نام پسرانه با ریشه فارسي
مرکب از زروان ( نام ایزدی) + مهر( خورشید)
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام فرزند لهراسپ پادشاه کیانی و برادر گشتاسپ و از مبلمان بزرگ آیین زرتشتی
نام پسرانه با ریشه فارسي
زرگون ، به رنگ زر، طلایی ، سبز و خرم
نام پسرانه با ریشه عبري
آن که خداوند او را ذکر می کند، نام یکی از آخرین پیامبران عهد قدیم ، نام دانشمند و شیمیدان بزرگ ایرانی که کاشف الکل است، زکریای رازی
نام پسرانه با ریشه عربي
پاک، طاهر، پارسا
نام پسرانه با ریشه فارسي,عربي
زلف (فارسی) + علی (عربی) مرکب از زلف( گیسو، موی بلند) + علی
نام پسرانه با ریشه فارسي
جریانی پیوسته، بی آغاز، و بی انجام که در طی آن حوادثی برگشت ناپذیر از گذشته به حال تا آینده رخ می دهد، به صورت پسوند همراه با بعضی نامها می آید و نام جدید می سازد مانند فرخ زمان
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام پسر ابراهیم(ع)
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تورانی، همچنین نام یکی از سرداران خسروپرویز پادشاه ساسانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاور ایرانی پسر شاوران در زمان کیکاووس پادشاه کیانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام فرزند طهماسب و از نسل فریدون پادشاه پیشدادی
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام برادر رستم پهلوان شاهنامه
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام پسر کاووس پادشاه کیانی
نام پسرانه با ریشه کردي
نام نوعی کشتی باستانی
نام پسرانه با ریشه عربي
بسیار متقی ، کسی که از دنیا گوشه گیری می کند برای رسیدن به آخرت، شکل افراطی آن ریاضت اسلات که از نظر اسلام مردود است
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری ایرانی در سپاه کیخسرو پادشاه کیانی
نام پسرانه با ریشه عربي
نام یکی از شعرای عرب در دوران جاهلیت، نام چندتن از شخصیتهای تاریخی از جمله نام یکی از یاران حسین(ع) که در روز عاشورا به شهادت رسید
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام نیای آل زیار، سلسله ای از پادشاهان و امرای ایرانی نژاد در گرگان
نام پسرانه با ریشه فارسي,عربي
زیبا (فارسی) + محمد (عربی) ، مرکب از زیبا + محمد ( نام پیامبر اسلام(ص) ، نام روستایی در نزدیکی خرم آباد
صفحه :
2