امکانات سایت
تبلیغات
خانه > نام های پسرانه > نام های پسرانه با حرف س
نام پسرانه با ریشه کردي
آسان و راحت - گویش محلی صنعا پایتخت یمن که قهوه آن معروف است
نام پسرانه با ریشه کردي
سامان نام روستایی در نزدیکی سقز
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام پدر باونگهه در فروردین یشت
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام چندتن از شخصیتهای شاهنامه، از جمله نام دلاور تورانی در زمان کیکاووس پادشاه کیانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام روستایی در نزدیکی همدان
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام فرمانروای جهرم در زمان اردشیر پادشاه ساسانی
نام پسرانه با ریشه عربي
پاک و منزه ، از نامهای خداوند
نام پسرانه با ریشه عربي,ترکي
سبحان(عربی) + قلی(ترکی) بنده سبحان، بنده خداوند
نام پسرانه با ریشه ترکي
نام مؤسس سلسله غزنویان و پدر سلطان محمد غزنوی
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام کوهی در آذربایجان
نام پسرانه با ریشه فارسي
اسپنتا - مقدس قابل ستایش
نام پسرانه با ریشه فارسي
مخفف سپیتامان، نام خانوادگی زرتشت ، نام سرداری ایرانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
اسپند دانه سیاه و خوشبویی که برای دفع چشم زخم در آتش می ریزند
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از سرداران خسروپرویز پادشاه ساسانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
مرکب از سپه( سپاه) + راد( بخشنده، جوانمرد)
نام پسرانه با ریشه فارسي
کره آتش ، برساخته فرقه آذرکیوان است
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام داماد داریوش پادشاه هخامنشی
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تورانی در زمان کیکاووس پادشاه کیانی
نام پسرانه با ریشه عربي
پوشننده ، از نامهای خداوند ، نام یکی از رهبران دوره انقلاب مشروطیت که به سردار ملی ملقب گردید
نام پسرانه با ریشه عربي
بسیار سجد کننده ، لقب امام چهارم شیعیان
نام پسرانه با ریشه عربي
آن که چون چراغی در دین است
صفحه :
2