امکانات سایت
خانه > نام های پسرانه > نام های پسرانه با حرف ش
نام پسرانه با ریشه فارسي,عربي
شا( فارسی) + ویس(عربی) مرکب از شاه + اویس( نام شخصی پارسا که از تابعین بوده است)
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام شخصی در وندیدا (بخشی از اوستا)
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام بهرام گور پادشاه ساسانی و همچنین پادشاه کشمیر
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام پسر شاه سرو پادشاه کشمیر
نام پسرانه با ریشه فارسي,عربي
شاه(فارسی) + محمد(عربی) نام نقاش معروف ایرانی در زمان صفویه
نام پسرانه با ریشه فارسي,عربي
شاه (فارسی) + مراد(عربی) مهمترین و بزرگترین آرزو
نام پسرانه با ریشه فارسي
شوهر ویس در منظومه ویس و رامین
نام پسرانه با ریشه فارسي,عربي
شاه(فارسی) + هژبر(از عربی: هزبر) نام پسر پادشاه یمن
نام پسرانه با ریشه آشوري
حافظ شبهای روزه داران
نام پسرانه با ریشه عربي
زیبارو، محبوب، معشوق
نام پسرانه با ریشه فارسي
آن که چهره ای با هیبت و شکوه چون شاه دارد ، نام پسر امیرتیمور پادشاه تیموری
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام پسر شاه بهرام پادشاه کشمیر
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام یکی از شاعران دربار سامانیان
نام پسرانه با ریشه ترکي
شاه(فارسی) + سون (ترکی) ، شاه دوست، نام چند طایفه از طوایف ترک در ایران
نام پسرانه با ریشه فارسي,ترکي
شاه(فارسی) + قلی(ترکی) غلام شاه، نام نقاش معروف ایرانی در زمان صفویه
نام پسرانه با ریشه فارسي
شاه کوچک، از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از بزرگان و مشاوران دربار هرمز پادشاه ساسانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
کار شاهانه، برجسته، ممتاز
نام پسرانه با ریشه فارسي,عربي
شاه(فارسی) + میر(عربی) ، امیرشاه ، نام برادر میرک بیگ وزیر شاه اسماعیل صفوی
نام پسرانه با ریشه فارسي
آن که چون شاه بزرگ و شکوهمند است
نام پسرانه با ریشه فارسي
آن که چون شاه بزرگ و شکوهمند است
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر هفتواد یکی از پهلوانان دوران اردشیر بابکان پادشاه ساسانی، نام یکی از راویان شاهنامه
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام در برزویه دانشمند ایرانی، مترجم کلیله و دمنه
نام پسرانه با ریشه فارسي
یار سلطان ، ملازم شاه
صفحه :
2