امکانات سایت
تبلیغات
خانه > نام های پسرانه > نام های پسرانه با حرف ع
نام پسرانه با ریشه عربي
بنده پروردگار بخشاینده، نام نویسنده و شاعر نامدار قرن نهم، عبدالرحمن جامی
نام پسرانه با ریشه عربي
بنده پروردگار رحیم و مهربان
نام پسرانه با ریشه عربي
بنده پروردگار روزی دهنده
نام پسرانه با ریشه عربي
بنده پروردگار هدایت کننده، نام پسر محمد غزنوی
نام پسرانه با ریشه عربي
بنده پروردگار بلندمرتبه
نام پسرانه با ریشه عربي
بنده پروردگار عیب پوشاننده
نام پسرانه با ریشه عربي
بنده پروردگار بی نیاز
نام پسرانه با ریشه عربي
بنده پروردگار گرامی و باعزت
نام پسرانه با ریشه عربي
بنده پروردگار بزرگ ، نام یکی از بزرگان و نوادگان امام حسن(ع) در قرن دوم که آرامگاه وی در شهر ری است
نام پسرانه با ریشه عربي
بنده پروردگار بخشاینده گناه
نام پسرانه با ریشه عربي
بنده پروردگار بی نیاز
نام پسرانه با ریشه عربي
بنده پروردگار گشاینده دشواریها
نام پسرانه با ریشه عربي
بنده پروردگار چیره و توانا
نام پسرانه با ریشه عربي
بنده پروردگار بخشنده
نام پسرانه با ریشه عربي
بنده پروردگار که دارای لطف است، نام یکی از پادشاهان تیموری
نام پسرانه با ریشه عربي
بنده پروردگار، نام پدر پیامبر(ص)
نام پسرانه با ریشه عربي
بنده پروردگار عالی مرتبه و گرامی، نام دو تن از پادشاهان عثمانی
نام پسرانه با ریشه عربي
بنده یا پادشاه خداوند، نام دو تن از پادشاهان سامانی
نام پسرانه با ریشه عربي
بنده پروردگار هدایت کننده و راهنما
صفحه :
2