امکانات سایت
تبلیغات
خانه > نام های پسرانه > نام های پسرانه با حرف ف
نام پسرانه با ریشه فارسي
مرکب از فرا( بالاتر) + دخت( بخشنده)
نام پسرانه با ریشه فارسي
مرکب از فرا( بالاتر) + راد( بخشنده)
نام پسرانه با ریشه فارسي
مرکب از فراز( جای بلند) + ان( پسوند نسبت)
نام پسرانه با ریشه عربي
زیرکی، هوشیاری، درک و فهم
نام پسرانه با ریشه عبري
معرب از عبری، تندرو
نام پسرانه با ریشه فارسي
مرکب از فر + آمرز، آمرزنده دشمن، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر رستم پسر زال
نام پسرانه با ریشه انگليسي
آزاد - رها از قید و بند- فرانسیس باکن فیلسوف بزرگ انگلیسی
نام پسرانه با ریشه فارسي
اوستایی نام پسر نساک و سیامک در داستان آفرینش اوستا
نام پسرانه با ریشه فارسي
نبیره کیومرث نخستین پادشاه پیشدادی
نام پسرانه با ریشه عبري
معرب از عبری نام پسر یوسف (ع)
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، از بزرگان و مشاوران دربار قباد پادشاه ساسانی، همچنین نام یکی از پادشاهان ساسانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
دارای شکوه و جلال، باشکوه، شکوهمند
نام پسرانه با ریشه فارسي
وجودی که در برابر عدم است
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام یکی از سرداران سپاه افراسیاب
نام پسرانه با ریشه عربي
گشایشی از جانب خداوند
نام پسرانه با ریشه فارسي
مرکب از فرخ( مبارک) + به ( بهترین)، نام پسر ماه خدای پسر فیروز پسر گردآفرین
نام پسرانه با ریشه فارسي
فرخ (فارسی) + تاج(فارسی) مرکب از فرخ( مبارک) + تاش( پسوند همراهی)
نام پسرانه با ریشه فارسي
مرکب از فرخ( مبارک) + داد( عدالت)
نام پسرانه با ریشه اوستايي-پهلوي
صورت دیگری از فرخزاد، نام پدر آذرفرنبغ مؤلف دینکرت
نام پسرانه با ریشه فارسي
مرکب از فرخ( مبارک) + زند، نام پسر علیمردان خان زند
صفحه :
2