امکانات سایت
خانه > نام های پسرانه > نام های پسرانه با حرف م
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام پسر بهرام گور پادشاه ساسانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
مرکب از ماه + مهر( محبت یا خورشید)، نام پدر ماهیار در زمان بهرام گور پادشاه ساسانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
روشن و زیبا چون ماه، نام شهری در استان کرمان، نام پدر سهل از بزرگان مرو بنا به بعضی از نسخه های شاهنامه
نام پسرانه با ریشه اوستايي-پهلوي
داده ماه، بخشیده ماه، نام یکی از دادوران نامدار در زمان ساسانیان
نام پسرانه با ریشه عربي
گستراننده و پهن کننده
نام پسرانه با ریشه فارسي
داده ماه، نام شخصی که اردشیر پادشاه ساسانی او را به مقام موبدان موبدی برگزید
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام حاکم سیستان در زمان یزگرد پادشاه ساسانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام مرزبان مرو در زمان یزدگرد پادشاه ساسانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام پدر دستور آذرباد از موبدان
نام پسرانه با ریشه فارسي
دوست و یاور ماه، از شخصیتهای شاهنامه، نام زرگری در زمان بهرام گور پادشاه ساسانی
نام پسرانه با ریشه عربي
ایمن، در امان، معتمد، امین، نام پسر هارون الرشید از خلفای بنی عباس
نام پسرانه با ریشه عربي
جنگنده و مبارز در راه دین، نام بنیانگذار سلسله آل مظفر
نام پسرانه با ریشه عربي
خوش یمن، خجسته، فرخنده
نام پسرانه با ریشه عربي
دارای پختگی، خردمندی و وقار، استوار، محکم، از نامهای خداوند
نام پسرانه با ریشه عربي
برگزیده شده، انتخاب شده،لقب امام حسن(ع)
نام پسرانه با ریشه عربي
بزرگی، شرف، برتری
نام پسرانه با ریشه عربي
باعث بزرگی و عظمت دین
نام پسرانه با ریشه عربي
نیکبخت، نام شاعر معروف قرن ششم، سنائی غزنوی
نام پسرانه با ریشه عربي
دارای قدر و مرتب عالی، گرامی، از نامهای خداوند
نام پسرانه با ریشه عربي
پناه دهنده، فریادرس،از نامهای خداوند
نام پسرانه با ریشه عربي
دارای حشمت و شکوه، با حشمت
نام پسرانه با ریشه عربي
گوینده سخن، آن که احادیث پیشوایان دینی را بیان می کند
نام پسرانه با ریشه عربي
بخشی از یک از عبادتگاه که پیش روی نمازگزاران و عبادت کنندگان است و پیش نماز یا کشیش در آنجا می ایستند
نام پسرانه با ریشه عربي
حرام شده، ماه اول از سال قمری
نام پسرانه با ریشه عربي
نیکوکار، احسان کننده،از نامهای خداوند
نام پسرانه با ریشه عربي
ستوده شده، بسیار تحسین شده، نام پیامبر(ص)، نام سوره ای در قرآن کریم، به صورت پسوند و پیشوند همراه با بعضی نامها می آید و نام جدید می سازد مانند محمدامین، محمد علی، محمدحسین و علی ‏محمد
صفحه :
2