امکانات سایت
خانه > نام های پسرانه > نام های پسرانه با حرف ن
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام چوپان قیصر روم در زمان گشتاسپ پادشاه کیانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
نستور،‏ از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر زریر پسر گشتاسپ پادشاه کیانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر زریر پسر گشتاسپ پادشاه کیانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
خستگی ناپذیر، از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از پسران گودرز پادشاه اشکانی، همچنین نام یکی از سرداران خسروپرویز پادشاه ساسانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام پیران ویسه در زمان افراسیاب تورانی
نام پسرانه با ریشه عربي
شادی، خوشی، سرزندگی
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام پهلوانی تورانی
نام پسرانه با ریشه عربي
یاری، مدد، پیروزی، ظفر، نام سوره ای در قرآن کریم، نام یکی از پادشاهان سامانی
نام پسرانه با ریشه عربي
یاری دادن به دین،از شخصیتهای افسانه ای
نام پسرانه با ریشه عربي
یاری خداوند، نام یکی از فضلای نامدار قرن ششم و مترجم کلیله و دمنه، نصرالله منشی
نام پسرانه با ریشه عربي
یاری دهنده، یاور، از نامهای خداوند
نام پسرانه با ریشه عربي
نام یکی از دانشمندان و شعرای قرن یازدهم
نام پسرانه با ریشه عربي
یاری دهنده دین ، نام یکی از علمای بزرگ ریاضی و نجوم و حکمت ایران در قرن هفتم، خواجه نصیرالدین طوسی
نام پسرانه با ریشه عربي
مجموعه قوانین، قواعد، سنن، یا نوامیسی که قوام و انتظام چیزی بر آنها نهاده شده است
نام پسرانه با ریشه عربي
موجب نظم و انظباط در دین
نام پسرانه با ریشه عربي
باعث نظم و سرزمین،نام وزیر معروف سلجوقیان در قرن پنجم
نام پسرانه با ریشه عربي
نام چندتن از پادشاهان حیره
نام پسرانه با ریشه عربي
آنچه باعث شادکامی و آسایش زندگی انسان شود،عطا و بخشش
نام پسرانه با ریشه عربي
نعمت، نرم و لطیف، از نامهای بهشت
نام پسرانه با ریشه عربي
نعمت،تخلص نعمت سمرقندی شاعر قرن یازدهم
نام پسرانه با ریشه عربي
مرکب از نقد( ارزیابی و سنجش سره از ناسره) + علی
نام پسرانه با ریشه عربي
پاکیزه، پاک، برگزیده، لقب امام دهم شیعیان
نام پسرانه با ریشه عبري
معرب از عبری، راحت، نام پیامبری که به دستور خداوند کشتی بزرگی ساخت و یاران خود را از طوفان نجات داد، نام سوره ای در قرآن کریم
صفحه :
2