امکانات سایت
خانه > نام های پسرانه > نام های پسرانه با حرف و
نام پسرانه با ریشه فارسي
دارنده اسب بزرگ، نام پسر هباسپ از خاندان کیانی
نام پسرانه با ریشه عربي
دارای قدر و منزلت خداوند
نام پسرانه با ریشه عربي
یگانگی، اتحاد،تنهایی
نام پسرانه با ریشه عربي
یگانه، یکتا، بی نظیر
نام پسرانه با ریشه عربي
بی نظیر و یگانه در دین، نام دانشمندی از معاصران خاقانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
روشنایی، نام چهاردهمین جد آذرباد مهراسپند
نام پسرانه با ریشه فارسي
داده روشنایی، یکی از سرداران هخامنشی
نام پسرانه با ریشه عربي
بسیار مهربان، از نامهای خداوند
نام پسرانه با ریشه عربي
آرمیده - جوینده راحتی و آسایش-همچنین به معنای عهد و پیمان هم آمده است
نام پسرانه با ریشه فارسي
گراز که در ایران باستان نشانه زورمندی بوده است
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام فرمانروای سپیجاب که جزو قلمرو افراسیاب تورانی بوده است
نام پسرانه با ریشه فارسي
بنده نیرومند،از نامهای ساسانیان
نام پسرانه با ریشه فارسي
آن که نیرومند و پیروز است، آن که در زورآزمایی پیروز است
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام آخرین فرمانروای ارمنستان از خاندان مهرگان
نام پسرانه با ریشه فارسي
دارنده زور و نیرومندی، نام یکی از شاهزادگان اشکانی فرماندار ارمنستان در زمان بهرام گور پادشاه ساسانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
از نامهای زمان ساسانیان
نام پسرانه با ریشه فارسي
از نامهای زمان ساسانیان
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام پسر فرشید، پسر لهراسپ پادشاه کیانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام پدر مهرترسه وزیر یزدگرد اول پادشاه ساسانی
نام پسرانه با ریشه کردي
محافظ، نگهبان ، فصلها(نگارش کردی : وةرزان)
نام پسرانه با ریشه فارسي
بزرگمهر، بسیار مهربان، نام وزیر انوشیروان پادشاه ساسانی
نام پسرانه با ریشه کردي
حامی اهورا مزدا(نگارش کردی : وةرمةزیار)
نام پسرانه با ریشه کردي
برزگر(نگارش کردی : وةرزیار)
نام پسرانه با ریشه کردي
برزگر(نگارش کردی : وةرزێر)
نام پسرانه با ریشه کردي
آفتاب خوشحال (نگارش کردی : وةرشةنگ)
نام پسرانه با ریشه کردي
با دوام (نگارش کردی : وةرگر)
نام پسرانه با ریشه کردي
مترجم (نگارش کردی : وةرگێڒ)
صفحه :
2