امکانات سایت
خانه > نام های پسرانه > نام های پسرانه با حرف ي
نام پسرانه با ریشه کردي
خدای زمین ، نام چند تن از پادشاهان ساسانی(نگارش کردی : یةزدگورد)
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام پدر دستور بهمنیار از موبدان کرمان در زمان یزدگرد پادشاه ساسانی
نام پسرانه با ریشه عبري
آنکه پاشنه را می گیرد، نام پسر اسحاق(ع) و پدر یوسف(ع)،پیامبری که به آزمایشهای سخت مبتلا شد. و صبر او معروف است
نام پسرانه با ریشه فارسي,کردي
یگانه، بی نظیر، تنها، یکی از نامهای خداوند ، بی همتا(نگارش کردی : یةکتا)
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از سرداران ایرانی در زمان هرمز پادشاه ساسانی
نام پسرانه با ریشه عربي
آن که به منزله دست راست دین است
نام پسرانه با ریشه ترکي
سردار، رئیس به ویژه سردار ترک نژاد
نام پسرانه با ریشه عبري
انعام توفیقی خداوند، نام یکی از اجداد مسیح ، نام یکی از حواریون مسیح(س)
نام پسرانه با ریشه عبري
خواهد افزود، نام پسر یعقوب (ع)
نام پسرانه با ریشه عبري
خداوند نجات است ، نام پسر عمو و پیامبر بعد از حضرت موسی
نام پسرانه با ریشه عبري
حمد،نام پسر یعقوب(ع)
صفحه :
2