امکانات سایت
تبلیغات
خانه > نام های پسرانه > نام های پسرانه با حرف ک
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوان کوشانی در سپاه افراسیاب تورانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
آن که به خواست و آرزویش رسیده باشد، پیروز
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام وزیر اردوان از پادشاهان اشکانی بنا به روایتی بلعمی
نام پسرانه با ریشه فارسي
کاویان ، منسوب به کاوه
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر کیقباد پادشاه کیانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
جستجو،بررسی، تحقیق
نام پسرانه با ریشه اوستايي-پهلوي
از شخصیتهای شاهنامه، نام آهنگری ایرانی در زمان ضحاک و برپادارنده پرچم ایران( درفش کاویانی) و رهبر قیام علیه ضحاک ماردوش
نام پسرانه با ریشه فارسي
پرچم کاوه که به درفش کاویانی معروف است
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام پسر کوروش پادشاه هخامنشی
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، مردم چوپان افراسیاب تورانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاور ایرانی در سپاه رستم پهلوان شاهنامه
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام اصلی داریوش پادشاه هخامنشی
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام پسر بزرگ افراسیاب تورانی
نام پسرانه با ریشه فارسي,عربي
کرد(فارسی) + علی(عربی) مرکب از کرد( نام طایفه ای) + علی( بلندمرتبه)
نام پسرانه با ریشه عربي
بزرگواری، بخشندگی جوانمردی،لطف، احسان
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تورانی فرزند ویسه در سپاه افراسیاب تورانی
نام پسرانه با ریشه عربي
بخشنده، سخاوتمند،از نامهای خداوند
نام پسرانه با ریشه فارسي
کسری ، معرب از فارسی، خسرو، نام انوشیروان پادشاه ساسانی، فرزند قباد
نام پسرانه با ریشه فارسي
کسرا،معرب از فارسی، خسرو، نام انوشیروان پادشاه ساسانی، فرزند قباد
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام پدر گودرز، سردودمان گودرزیان و یکی از پهلوانان دوره فریدون پادشاه پیشدادی
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری مازندرانی در زمان کیکاووس پادشاه کیانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر ویسه برادر پیران پهلوان تورانی
نام پسرانه با ریشه عربي
هم سخن، سخنگو، لقب موسی(ع)
صفحه :
2