امکانات سایت
خانه > نام های دخترانه > نام های دخترانه با حرف آ
نام دخترانه با ریشه آشوري
آدور- مأخوذ از افسانه گیل گمش بابلی، کمک کننده، یاری دهنده
نام دخترانه با ریشه فنيقي
آدنیس ، گلی به رنگ زرد و قرمز که فقط هنگام تابش خورشید باز می شود
نام دخترانه با ریشه
آتش - در گویش خراسان آتش کوچک
نام دخترانه با ریشه سرياني
نام ماه سوم از سال شمسی عربی برابر با مارس یا فروردین ، بهار
نام دخترانه با ریشه اوستايي-پهلوي
نام ماه نهم از سال شمسی، نام فرشته نگهبان آتش، نام روز نهم از هر ماه شمسی در ایران قدیم
نام دخترانه با ریشه فارسي
بته ای با گلهای تکی زرد رنگ که در نواحی کویری و کناره های آبهای شور می روید
نام دخترانه با ریشه فارسي
آذر+ خاتون،بانوی آتش
نام دخترانه با ریشه فارسي
شراره آتش، اخگر، نام دختر یزگرد سوم پادشاه ساسانی
نام دخترانه با ریشه فارسي
گلی سرخ رنگ شبیه شقایق
نام دخترانه با ریشه فارسي
گلی است از دسته شقایق ها که رنگش زرد است و میانش مشکی است - به رنگ آتش
نام دخترانه با ریشه فارسي
رئیس و بزرگ آتشها( آتشکده ها)
نام دخترانه با ریشه فارسي
نام زنی از نسل سام و نریمان که در آتشکده سفاهان خدمت می کرد٠گویند زمانی که اسکندر خواست این آتشکده را خراب کند او خود را به شکل ماری مهیب درآورده و در مقابلش ایستاد
نام دخترانه با ریشه فارسي
زینت گل، زیورگل - کنایه از زیبایی بسیار زیاد
نام دخترانه با ریشه فارسي
مخفف آراینده آرایشگر-زیور زینت
نام دخترانه با ریشه فارسي
آن که دارای صفتهای خوب اخلاقی است، آنچه آرایش شده و زینت و زیور داده شده است
نام دخترانه با ریشه فارسي
آراینده گلها - زیبا کننده گلها
نام دخترانه با ریشه انگليسي
نام عمومی گروهی از گیاهان علفی، درختی، و درختچه ای که بعضی از آنها زینتی اند
نام دخترانه با ریشه فارسي
دختر آرام دختر ساکت دختر با وقار
نام دخترانه با ریشه يوناني
در اساطیر یونان، خدای شکار و خواهر دوقلوی آپولون - همچنین نام شیرزنی که فرمانده نیروی دریایی کمبوجیه در جنگ بین ایران و یونان بود
نام دخترانه با ریشه فارسي
نام دختر کوروش پادشاه هخامنشی
نام دخترانه با ریشه فارسي
میل و اشتیاق برای رسیدن به مراد یا مقصودی معمولاً مطلوب، از شخصیتهای شاهنامه، نام دختر سرو پادشاه یمن و همسر سلم پسر فریدون پادشاه پیشدادی
نام دخترانه با ریشه فارسي
بانوی درخشان آریایی - بانوی آراسته و درخشان - مرکب از آر + شید + الف تانیس - آر به دومعنی به کار می رود اول:مخفف آریایی و دیگری :مرخم آرا به معنای آراینده
نام دخترانه با ریشه فارسي
امیدوار آرزومند - مرکب از آرمان + الف فاعلی
نام دخترانه با ریشه فارسي
فروتنی، پاکی، فرشته محبت، فرشته نگهبان زمین
صفحه :
3