امکانات سایت
خانه > نام های دخترانه > نام های دخترانه با حرف ا
نام دخترانه با ریشه فارسي
تابش روشنی - شعاع آفتاب تابش ماه - نام یکی از شارحان اوستا که در اواخر عهد ساسانیان می زیسته است
نام دخترانه با ریشه فارسي
نام دختر سیامک پیشدادی
نام دخترانه با ریشه فارسي
داستانی که بر اساس تخیل ساخته شده - زیبا
نام دخترانه با ریشه فارسي
کلاه پادشاهی، تاج
نام دخترانه با ریشه فارسي
افسر(فارسی) + خاتون(فارسی)، تاج بانو ، سر‌آمد همه زنان
نام دخترانه با ریشه فارسي
افسر( تاج) + دخت ( دختر)سرآمد همه دختران
نام دخترانه با ریشه فارسي
سحرانگیزی، جاذبه
نام دخترانه با ریشه فارسي
آشفته و پریشان(در مورد زلف به کار می‌رود)، ریشه افشاندن
نام دخترانه با ریشه فارسي
نام سردار معروف معتصم خلیفه عباسی،تون اپ ۱۹۰۱
نام دخترانه با ریشه عربي
خطی که در محل تقاطع زمین و آسمان به نظر می رسد
نام دخترانه با ریشه يوناني
اقاقیا،درختی زینتی که گلهای سفید خوشه ای ومعطر دارد
9.5 امتیاز
نام دخترانه با ریشه يوناني
درختی زینتی که گلهای سفید خوشه ای ومعطر دارد
نام دخترانه با ریشه يوناني
اقلیما،نام دختر آدم(ع)
نام دخترانه با ریشه فارسي
نان خواه - دانه ای خوشبو که بر روی خمیر نان می پاشند و در درمان نیش عقرب مفید است
نام دخترانه با ریشه فارسي,عربي
کسی که نظرکرده خداست
نام دخترانه با ریشه يوناني,فارسي
الماس (یونانی) + خاتون (فارسی) بانوی مانند الماس
نام دخترانه با ریشه فارسي,ترکي
ال (ترکی) + میرا (فارسی)، ایل میرا فدایی ایل
نام دخترانه با ریشه فارسي,ترکي
ال (ترکی) + ناز (فارسی)، ایل ناز موجب نازش ایل
صفحه :
3