امکانات سایت
تبلیغات
خانه > نام های دخترانه > نام های دخترانه با حرف ب
نام دخترانه با ریشه عبري
دختر، سوگند؛ نام همسر داوود(ع) و مادر سلیمان(ع)
نام دخترانه با ریشه کردي
نام رودخانةای در کردستان(نگارش کردی : بةتمان)
نام دخترانه با ریشه عربي
پاکدامن، پارسا، لقب فاطمه (س) و مریم (ع)
نام دخترانه با ریشه کردي
پرحرارت ، قدرتمند(نگارش کردی : بةتین)
نام دخترانه با ریشه کردي
کوچک(نگارش کردی : بیچکۆل)
نام دخترانه با ریشه فارسي
آفریده بخت و اقبال
نام دخترانه با ریشه کردي
بد شانسی(نگارش کردی : بةختان)
نام دخترانه با ریشه کردي
مدینه ‏فاضلة(نگارش کردی : بةختةوان)
نام دخترانه با ریشه کردي
بهروز، کامران،دارای روزگار خوش(نگارش کردی : بةختةوةر)
نام دخترانه با ریشه کردي
عفو کردن(نگارش کردی : بةخشین)
نام دخترانه با ریشه عربي
منسوب به بدر، ماه تمام
نام دخترانه با ریشه فارسي
آن که بدنی لطیف و زیبا
نام دخترانه با ریشه فارسي
آفریده با شکوه، نام مادر فرود
نام دخترانه با ریشه کردي
جای بلند، سکو ، کنایه ‏از بلند قامت(نگارش کردی : بةرزی)
نام دخترانه با ریشه فارسي,کردي
باشکوه ، نام یکی از سرداران کیکاوس شاة ماد ،نام کوهی در کردستان بین مهاباد و سردشت (نگارش کردی : بةرزین)
نام دخترانه با ریشه کردي
مژة(نگارش کردی : برژانگ)
نام دخترانه با ریشه کردي
نگا «برژانگ» ، پرز گل گندم یا جو(نگارش کردی : برژۆڵ)
نام دخترانه با ریشه کردي
نوعی گرد نان(نگارش کردی : بةرسێڵ)
نام دخترانه با ریشه فارسي
بر( میوه) + شید ( خورشید)
نام دخترانه با ریشه کردي
عصرانة(نگارش کردی : بةرشێو)
نام دخترانه با ریشه کردي
آبی که ‏از ذوب شدن برف سرازیر می‏شود و جویباری تشکیل می‏دهد(نگارش کردی : بةفراو)
نام دخترانه با ریشه فارسي
سفید و زیبا مانند برف
نام دخترانه با ریشه فارسي
سفید و زیبا مانند برف
نام دخترانه با ریشه کردي
درخشیدن جسمی در مقابل تابش اشعه آفتاب یا هر چیز دیگر(نگارش کردی : بریقه)
نام دخترانه با ریشه فرانسه
الماس تراش داده شده که درخشش و زیبایی خاصی دارد
نام دخترانه با ریشه کردي
واژة ایکاش(نگارش کردی : بریا)
نام دخترانه با ریشه کردي
قرار، عهد(نگارش کردی : بڒیار)
صفحه :
3