امکانات سایت
تبلیغات
خانه > نام های دخترانه > نام های دخترانه با حرف ت
نام دخترانه با ریشه عربي
نام چاه زم زم - نام مادر امام رضا(ع) - اصرار در کتمان - پنهان کاری زیادی - بیشتر در امور مربوط به بانوان به کار برده می شود
نام دخترانه با ریشه فارسي
در گویش مازندران گلابی وحشی جنگلی
نام دخترانه با ریشه فارسي
نام مادر لهراسب پادشاه کیانی و دختر آرش
نام دخترانه با ریشه فارسي,عربي
تن(فارسی) + در(عربی) آن که بدنی سفید و درخشان چون دُر دارد
نام دخترانه با ریشه فارسي
در گویش مازندران شکوفه
نام دخترانه با ریشه فارسي
در گویش مازندران شکوفه انار
نام دخترانه با ریشه هندي
جانوری دریایی با بدنی مدور که در بستر دریا زندگی می کند ، گردی که از آن به عنوان سرمه استفاده می کنند
نام دخترانه با ریشه مغولي
نام همسر اکتای قاآن مغول
نام دخترانه با ریشه اوستايي-پهلوي
نام سرزمینی منسوب به تور پسر فریدون پادشاه پیشدادی که بر آن سوی رود جیحون یعنی ماوراءالنهر واقع بوده و از طرف مشرق تا دریاچه آرال امتداد داشته است
نام دخترانه با ریشه فارسي
مرکب از توران( نام سرزمینی) + دخت( دختر)
نام دخترانه با ریشه فارسي
گیاهی درختچه ای و زینتی از خانواده حنا که گلهای خوشه ای بنفش و تاج گسترده دارد
نام دخترانه با ریشه فارسي
توسکا،درختی بلند و جنگلی که در مناطق مرطوب و کنار آبها می روید
نام دخترانه با ریشه فارسي
توسا، درختی بلند و جنگلی که در مناطق مرطوب و کنار آبها می روید
نام دخترانه با ریشه آرامي
طوفان، معرب از آرامی ، جریان هوای بسیار شدید، هیاهو و غوغا
نام دخترانه با ریشه فارسي
پرنده ای از خانواده گنجشک با منقاری باریک وتنی رنگارنگ
نام دخترانه با ریشه فارسي
نیرومند، دلیر، از شخصیتهای شاهنامه، نام دختر شاه سمنگان همسر رستم پهلوان شاهنامه و مادر سهراب
نام دخترانه با ریشه گيلکي,فارسي
تیتی(شکوفه) + سا(مانند) ، مانند شکوفه، کنایه از زیبایی و طراوت
نام دخترانه با ریشه گيلکي,فارسي
گیلکی مرکب از تی تی (شکوفه) + گل
نام دخترانه با ریشه گيلکي,فارسي
گیلکی شکوفه انار
نام دخترانه با ریشه لري,فارسي
تیه(در گویش لری به معنای چشم)آرا(آراینده )چشم آرا .زیبا
نام دخترانه با ریشه فارسي
رنگین کمان، قوس قزح
نام دخترانه با ریشه فارسي
در گویش مازندران خالص
نام دخترانه با ریشه فارسي
در گویش مازندران مرکب از تیسا( خالص) + گل
نام دخترانه با ریشه فارسي
در گویش مازندران مرکب از تیسا( خالص) + ناز( زیبا)
نام دخترانه با ریشه آرامي
گِل ، هم ریشه با "طین" عربی است
صفحه :
3