امکانات سایت
خانه > نام های دخترانه > نام های دخترانه با حرف ف
نام دخترانه با ریشه عربي,فارسي
فرح(عربی) + ناز(فارسی) صاحب شادی و ناز
نام دخترانه با ریشه فارسي
بانوی بزرگوار و فرخنده
نام دخترانه با ریشه فارسي
بخشنده بزرگوار، نام یکی از بهدینان یزد که در سال هشتادو هشت یزگردی می زیسته
نام دخترانه با ریشه فارسي
فرخ(فارسی) + تاج(فارسی) مرکب از فرخ( مبارک) + تاج
نام دخترانه با ریشه فارسي
دارای چهره فرخنده و مبارک
نام دخترانه با ریشه فارسي,عربي
فرخ(فارسی) + لقا(عربی) ، خوش صورت، زیبارو، نام زنی در کتاب امیرارسلان
نام دخترانه با ریشه فارسي
مرکب از فرخ( مبارک) + ناز( غمزه)
نام دخترانه با ریشه فارسي
نام یکی از الحان باربد
نام دخترانه با ریشه فارسي
مبارک، خجسته، میمون
نام دخترانه با ریشه فارسي
دارای چهره مبارک و خجسته
نام دخترانه با ریشه فارسي
مرکب از فر( شکوه) + دخت( دختر)
نام دخترانه با ریشه فارسي
معرب از فارسی، پردیس بهشت
نام دخترانه با ریشه فارسي,عربي
فر(فارسی) + سیما(عربی) دارای سیما باشکوه
نام دخترانه با ریشه فارسي
موجودی آسمانی، عاقل و برتر از انسان، مَلک
نام دخترانه با ریشه فارسي
فر+ شیده= نورآفتاب - شکوه آفتاب
نام دخترانه با ریشه فارسي
نام شهری در ترکستان قدیم
نام دخترانه با ریشه فارسي
دارای شکوه و زیبایی گل
نام دخترانه با ریشه فارسي
دارای شکوه و عظمتی چون خورشید
نام دخترانه با ریشه فارسي
دارای ناز و غمزه زیبا و باشکوه
نام دخترانه با ریشه فارسي
دارای نقش ونگار با شکوه و زیبا
نام دخترانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام دختر افراسیاب تورانی و همسر سیاوش و مادر کیخسرو پادشاه کیانی
نام دخترانه با ریشه فارسي
مرکب از فر( شکوه) + نواز( ریشه نواختن)
نام دخترانه با ریشه فارسي
اصیل، دارنده اصل و نسب
صفحه :
3