امکانات سایت
تبلیغات
خانه > نام های دخترانه > نام های دخترانه با حرف ه
نام دخترانه با ریشه فارسي
خوب زاده، اصیل، شریف
نام دخترانه با ریشه فارسي
مرکب از هور( خورشید) + شاد
نام دخترانه با ریشه کردي
خورشید(نگارش کردی : هورشید)
نام دخترانه با ریشه فارسي
درخشان و زیبا چون خورشید
نام دخترانه با ریشه کردي
نور خورشید (نگارش کردی : هۆری)
نام دخترانه با ریشه کردي
یاد گرفتن (نگارش کردی : هۆژان)
نام دخترانه با ریشه کردي
یاد گرفتن(نگارش کردی : هۆژان)
نام دخترانه با ریشه کردي
آموختن (نگارش کردی : هۆژین)
نام دخترانه با ریشه کردي
مرغ سعادت، فرخنده (نگارش کردی : هۆما)
نام دخترانه با ریشه کردي
خودمان (نگارش کردی : هۆمان)
نام دخترانه با ریشه کردي
کنایةاز کلام منظوم (نگارش کردی : هۆنراوه)
نام دخترانه با ریشه کردي
شعر (نگارش کردی : هۆنیا)
نام دخترانه با ریشه کردي
قرار(نگارش کردی : هێران)
نام دخترانه با ریشه کردي
نیرومند، توانا(نگارش کردی : هێزان)
نام دخترانه با ریشه کردي
ارزیدن ، جنبیدن (نگارش کردی : هێژان)
نام دخترانه با ریشه فارسي
پرنده ای شکاری کوچکتر از باز
نام دخترانه با ریشه کردي
آشیانة، مکان آرامش(نگارش کردی : هێلان)
نام دخترانه با ریشه عربي,فارسي
بانوی عاشق ، مرکب از هیم(عربی به معنای عاشق و شیفته ) + الف تانیث فارسی
نام دخترانه با ریشه کردي
پاک دامن(نگارش کردی : هێمۆ)
نام دخترانه با ریشه کردي
آوردن(نگارش کردی : هێنان)
صفحه :
3