امکانات سایت
تبلیغات
خانه > نام های پسرانه > نام های پسرانه با حرف آ
نام پسرانه با ریشه فارسي
بهترین آتش، نام پسر آذرباد از خاندان کیانیان
نام پسرانه با ریشه فارسي
صورت دیگر آذرباد، آذرپناه یا کسی که آتش نگهدار اوست
نام پسرانه با ریشه فارسي
دارای قدمی چون آتش
نام پسرانه با ریشه فارسي,ترکي
آذر (فارسی) + تاش (ترکی) دو تن که اجاق و بخت یکسانی دارند
نام پسرانه با ریشه فارسي
صورت دیگر آذرطوس، در وامق و عذرا مردی که با مادر عذرا ازدواج کرد
نام پسرانه با ریشه فارسي
پهلوانی در داستان سمک عیار
نام پسرانه با ریشه فارسي
صاعقه - نام نهمین روز از ماه آذر
نام پسرانه با ریشه فارسي
داده آتش، نام پدر آذرباد از خاندان کیانیان
نام پسرانه با ریشه فارسي
فرشته نگهبان آتش که همواره در آتش است - نام آتشکده ای که گشتاسب در بلخ بنا نهاد و گنجهای خویش را در آن پنهان نمود
نام پسرانه با ریشه فارسي
مخفف آذرگشب ، آتش جهنده، فرشته نگهبان آتش که همواره در آتش است، آتشکده
نام پسرانه با ریشه فارسي
آفتاب پرست سمندر - نام پهلوانی ایرانی در گرشاسب نامه
نام پسرانه با ریشه فارسي
صورت دیگر آذرتوس، در وامق و عذرا مردی که با مادر عذرا ازدواج کرد
نام پسرانه با ریشه فارسي
دارای شکوه وجلالی چون آتش، نام یکی از بزرگان عهد هخامنشی
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام موبدی زرتشتی، مؤسس آیین خاصی به همین نام
نام پسرانه با ریشه فارسي
مخفف آذرگشنسب - یکی از سه آتش مقدس محافظ جهان - نام فرشته موکل آتش
نام پسرانه با ریشه فارسي
مخفف آذرگشنسب - یکی از سه آتش مقدس محافظ جهان - نام فرشته موکل آتش
نام پسرانه با ریشه فارسي
مرکب از آذر+ مهر+ برزین،شکوه محبت خورشید،مهربانی خورشید، نام یکی از موبدان ساسانی و همچنین یکی از هفت آتشکده بزرگ ایرانیان
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام پسر هرمز دوم پادشاه ساسانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
نوش آذر- آتش جاویدوان،گرمای همیشگی - نام دومین آتشکده از هفت آتشکده بزرگ ایرانیان
نام پسرانه با ریشه فارسي
آراد - نام روز بیست و پنجم از هر ماه شمسی در ایران قدیم
نام پسرانه با ریشه فارسي
آراج - نام روز بیست و پنجم از هر ماه شمسی در ایران قدیم که در این روز نو پوشیدن را مبارک و سفر را شوم می دانند
نام پسرانه با ریشه فارسي
گویش ترکی رودخانه ارس
نام پسرانه با ریشه فارسي
صدقه انفاق در راه خدا
نام پسرانه با ریشه فارسي
آهسته ساکت سنگینی و وقار مکان خلوت
نام پسرانه با ریشه کردي
درای طبیعت گرم - همچنین اسم شهری قدیمی که قباد ان را بنا کرد
نام پسرانه با ریشه فارسي
آرین - منسوب به قوم آریایی - برای توضیحات بیشتر ایران را ببینید.
نام پسرانه با ریشه فارسي
ارتا(به فتح الف) در اوستا به معنای مقدس آمده است
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام فرمانده گردونه های کوروش پادشاه هخامنشی
صفحه :
3