امکانات سایت
خانه > نام های پسرانه > نام های پسرانه با حرف ب
نام پسرانه با ریشه کردي
مرز میان دو کشتزار(نگارش کردی : باوةر)
نام پسرانه با ریشه فارسي
بهرام، نام ستاره مریخ ، نام روز بیستم از هر ماه شمسی در ایران قدیم ، نام فرشته موکل بر مسافران و روز بهرام ، نام چندتن از شخصیتهای شاهنامه از جمله نام یکی از فرزندان گودرز گشواد که در دربار کاووس پادشاه ‏کیانی بود
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام جد آذرباد ماراسپند
نام پسرانه با ریشه کردي
گردباد(نگارش کردی : باهۆز)
نام پسرانه با ریشه کردي
بادام(نگارش کردی : باهێڨ)
نام پسرانه با ریشه ترکي
از امرای سلطان مسعود غزنوی
نام پسرانه با ریشه ترکي
عید، جشن،ترکی شده پدرام
نام پسرانه با ریشه کردي
با ایمان، مۆمن ، نام عارفی مشهور کرد زبان «بایزید بسطامی» ، نام شهری درکردستان(نگارش کردی : بایزید)
نام پسرانه با ریشه کردي
بادام(نگارش کردی : بایةڨ)
نام پسرانه با ریشه کردي
خوشمزه(نگارش کردی : بةتام)
نام پسرانه با ریشه کردي
سریع(نگارش کردی : بةتاو)
نام پسرانه با ریشه کردي
کنایه ‏از آدم بیباک وشجاع(نگارش کردی : بةجةرگ)
نام پسرانه با ریشه عبري
نام عابدی نصرانی که بیست سال قبل از نبوت پیامبر، در حوالی شام با پیامبر مصادف شد و علائم نبوت را در پیشانی پیامبر دید و بشارت داد که در آینده به پیامبری مبعوث خواهد شد
نام پسرانه با ریشه فارسي
آفریننده بخت و اقبال، نام پدر هیربد شهریار
نام پسرانه با ریشه فارسي
خوشبخت، سعید، نام استاد رودکی در موسیقی
نام پسرانه با ریشه کردي
کسی که شانس و اقبال با او یار است ، خوشبخت ، تخلص شاعر کرد «علی اصغر خان سالارشریف»(نگارش کردی : بةختیار)
نام پسرانه با ریشه کردي
خوشبختی، کامرانی ، یکی از تیرةهای بزرگ کرد لرستان ، یکی از لهجةهای زبان کردی(نگارش کردی : بةختیاری)
نام پسرانه با ریشه فارسي,عربي
بخش (فارسی) + علی (عربی) ،کسی که نصیب و بخت از علی(ع) یافته ، بخشیده شده از سوی علی(ع)
نام پسرانه با ریشه کردي
منتشر کردن(نگارش کردی : بةخشان)
نام پسرانه با ریشه کردي
سخی،بخشنده،سخاوتمند(نگارش کردی : بةخشێنةر)
نام پسرانه با ریشه عربي
آن که زمان خود یگانه و بی نظیر است
نام پسرانه با ریشه کردي
نام گیاهی خوشبو است کة مصرف طبی دارد(نگارش کردی : بةرزاڵێن)
نام پسرانه با ریشه عربي
اعمال نیک و خیرات - همچنین شب نیمه شعبان که احیا و شب زنده داری در آن بسیار توصیه شده است.
نام پسرانه با ریشه کردي
دوست دانا و عاقل(نگارش کردی : براخاس)
نام پسرانه با ریشه عربي,کردي
برا (کردی) + خاص( عربی) برادر خاص
نام پسرانه با ریشه کردي
اخوی، داداش ، کنایه ‏از رفیق(نگارش کردی : برادةر)
نام پسرانه با ریشه کردي
دوست صمیمی ، نام یکی از قبایل کرد ، نام کوهی در کردستان ، نام منطقةای در کردستان(نگارش کردی : برادۆست)