امکانات سایت
خانه > نام های پسرانه > نام های پسرانه با حرف د
نام پسرانه با ریشه فارسي
دیاکو - بنیانگذار ایران و اولین پادشاه مادها که شهر هگمتانه (همدان) را بنا نهاد و آنرا پایتخت ایران کرد- مشهور است که در عدالت بسیار دقیق بود
نام پسرانه با ریشه فارسي
دیااکو - بنیانگذار ایران و اولین پادشاه مادها که شهر هگمتانه (همدان) را بنا نهاد و آنرا پایتخت ایران کرد- مشهور است که در عدالت بسیار دقیق بود
نام پسرانه با ریشه فارسي,عربي
دین(فارسی) + محمد(عربی) ، دارای دین محمد(ص) ، نام یکی از پادشاهان ازبک
صفحه :
3