امکانات سایت
خانه > نام های پسرانه > نام های پسرانه با حرف ر
9.5 امتیاز
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاور ایرانی در زمان همای مادر داراب و شناسنده داراب و به حکومت رساننده او
نام پسرانه با ریشه عربي
هدایت شده، دارای قامت بلند و متناسب، شجاع و دلیر، از نامهای خداوند
نام پسرانه با ریشه فارسي,عربي
رشید (عربی) + ا (فارسی) نام یکی از استادان خط نستعلیق در قرن یازدهم که خواهرزاده و شاگرد میرعماد بود
نام پسرانه با ریشه عربي
آن که در دفاع از دین دارای رشادت و شجاعت است ، نام نویسنده و شاعر مشهور قرن پنجم و ششم ملقب به وطواط
نام پسرانه با ریشه عربي
خشنودی، رضایت ، خشنود، راضی، نام امام هشتم شیعیان
نام پسرانه با ریشه عربي
پسندیده دین ، نام دانشمند و شاعر قرن ششم
نام پسرانه با ریشه عربي
صدای حاصل از برخورد دو قطعه ابر، نام سوره ای در قرآن کریم
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از سرداران ایرانی در زمان هرمز پادشاه ساسانی
نام پسرانه با ریشه عربي
مرتفع، بلند، ارزشمند، عالی
نام پسرانه با ریشه عربي
دارای مقام و مرتبه بلند در دین
نام پسرانه با ریشه عربي
سنگ گرم و سوزان، نام ماه نهم از سال قمری
نام پسرانه با ریشه عربي
روح خداوند ، لقب عیسی(ع)
نام پسرانه با ریشه فارسي
بهروز، خوشبخت ، از شخصیتهای شاهنامه، نام موبد بهرام گور پادشاه ساسانی، نام اصلی سلمان فارسی از یاران معروف پیامبر(ص) ، نام اصلی ابن مقفع دانشمند معروف ایرانی قرن دوم
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام عارف بزرگ قرن ششم، ابونصر بقلی شیرازی معروف به شیخ شطاح
نام پسرانه با ریشه فارسي
روز کوتاه، لقب یکی از پسران شاه عباس پادشاه صفوی
نام پسرانه با ریشه فارسي
خورشید روز، درخشان
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام یکی از سرداران ایرانی در جنگ اسکندر مقدونی
نام پسرانه با ریشه فارسي
در گویش مازندران راست و منظم
نام پسرانه با ریشه فارسي
نیک سیرت و پارسا - زاهدان دین زرتشت را گویند-مرکب از روه به معنای سیرت نیک + پسوند نسبت
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر گودرز پهلوان ایرانی در زمان کیکاووس پادشاه کیانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام یکی از سرداران پارسی در جنگهای باختر
نام پسرانه با ریشه فارسي
ریونیز، از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری ایرانی در زمان کیخسرو پادشاه کیانی، و داماد طوس سپهسالار ایران
صفحه :
3