امکانات سایت
تبلیغات
خانه > نام های پسرانه > نام های پسرانه با حرف ز
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری ایرانی در سپاه کیخسرو پادشاه کیانی
نام پسرانه با ریشه عربي
نام یکی از شعرای عرب در دوران جاهلیت، نام چندتن از شخصیتهای تاریخی از جمله نام یکی از یاران حسین(ع) که در روز عاشورا به شهادت رسید
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام نیای آل زیار، سلسله ای از پادشاهان و امرای ایرانی نژاد در گرگان
نام پسرانه با ریشه فارسي,عربي
زیبا (فارسی) + محمد (عربی) ، مرکب از زیبا + محمد ( نام پیامبر اسلام(ص) ، نام روستایی در نزدیکی خرم آباد
نام پسرانه با ریشه عربي
نام یکی از اصحاب پیامبر(ص)
نام پسرانه با ریشه عربي
نام نویسنده ای عرب، او نخستین نویسنده عرب است که به سبک نویسندگان اروپایی مطالب علمی و تاریخی اسلامی را به صورت رمان منتشر کرد
نام پسرانه با ریشه عربي
نام شاخه ای از طایفه بیرانوند
نام پسرانه با ریشه فارسي
باهوش، جلد، از شخصیتهای شاهنامه، نام سالار موبدان درگاه ضحاک
نام پسرانه با ریشه عربي
عربی آن که موجب زینت دین و آراستگی دین است
نام پسرانه با ریشه عربي
زینت بخش عبادت کنندگان ، لقب امام چهارم شیعیان
نام پسرانه با ریشه عربي
مخفف زین العابدین
نام پسرانه با ریشه فارسي
مسلح ، لقب تهمورث پادشاه پیشدادی
نام پسرانه با ریشه عربي
مرکب از زین( آراستگی، زیبایی) + علی
صفحه :
3