امکانات سایت
تبلیغات
خانه > نام های پسرانه > نام های پسرانه با حرف س
نام پسرانه با ریشه عربي
پوشننده ، از نامهای خداوند ، نام یکی از رهبران دوره انقلاب مشروطیت که به سردار ملی ملقب گردید
نام پسرانه با ریشه عربي
بسیار سجد کننده ، لقب امام چهارم شیعیان
نام پسرانه با ریشه عربي
آن که چون چراغی در دین است
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر افراسیاب تورانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
فرمانده یک گروه نظامی ، پیشوا، رهبر
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام یکی از موسیقیدانان بزرگ در دوران ساسانیان
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از موسیقیدانان دربار خسروپرویز پادشاه ساسانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام جد بایزید بسطامی
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام اولین پزشک ایرانی
نام پسرانه با ریشه فارسي,عربي
سعد(عربی) + ی(فارسی) ، فرخندگی، خجستگی، لقب شاعر بزرگ قرن هفتم، مشرف الدین مصلح بن عبدالله شیرازی
نام پسرانه با ریشه عربي
خجسته، مبارک، خوشبخت، سعادتمند
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام یکی از امشاسپندان در دین زرتشتی
نام پسرانه با ریشه يوناني
نام فیلسوف بزرگ یوانی و استاد افلاطون
نام پسرانه با ریشه ترکي
نام جد خاندان سلجوقیان
نام پسرانه با ریشه مغولي
نام یکی از امرای مغول در دوره غازان خان
نام پسرانه با ریشه عربي
پادشاه ، به صورت پیشوند و پسوند همراه با بعضی نامها می آید و نام جدید می سازد مانند سلطان مراد، سلطانعلی، سکینه سلطان
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام بزرگترین پسر پیشدادی
نام پسرانه با ریشه عربي
نام یکی از صحابه پیامبر(ص) که از اهالی فارس (شهر آباده) بوده و جهت دیدن آخرین رسول خدا به مکه مهاجرت کرد
نام پسرانه با ریشه عربي
دارای قدرت داوری و تشخیص درست ، سالم ، نام چندتن از پادشاهان عثمانی
نام پسرانه با ریشه عبري
پر از سلامتی،نام یکی از پیامبران بنی اسرائیل که خداوند اسرار بسیاری از علوم و فنون غریبه و زبان حشرات و پرندگان را به او آموخت و سپاهی از جن و انس در اختیارش قرار داد
نام پسرانه با ریشه عربي
ماهی، نام قهرمان داستان سمک عیار
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاور ایرانی در نبرد کیخسرو با افراسیاب
نام پسرانه با ریشه عبري
مسموع از خدا ، نام یکی از پیامبران بنی اسرائیل
صفحه :
3