امکانات سایت
خانه > نام های پسرانه > نام های پسرانه با حرف ش
نام پسرانه با ریشه فارسي
آن که چون شاه بزرگ و شکوهمند است
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر هفتواد یکی از پهلوانان دوران اردشیر بابکان پادشاه ساسانی، نام یکی از راویان شاهنامه
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام در برزویه دانشمند ایرانی، مترجم کلیله و دمنه
نام پسرانه با ریشه فارسي
یار سلطان ، ملازم شاه
نام پسرانه با ریشه کردي
وزیر(نگارش کردی : شایار)
نام پسرانه با ریشه فارسي
سزاوار، شایسته، ممکن، مقدور
نام پسرانه با ریشه فارسي
مرد بزرگ - شایسته و شایان
نام پسرانه با ریشه عربي
نام عارف معروف قرن سوم و چهارم
نام پسرانه با ریشه عبري
جوان، نام یکی وکلای قصر حزقیا پادشاه یهودا
نام پسرانه با ریشه عربي
نام پسر هارون از پیامبران بنی اسرائیل
نام پسرانه با ریشه عربي
آن که در دفاع از دین شجاع است
نام پسرانه با ریشه عربي
آن که در دفاع از کشور شجاع است
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام یکی از سپهبدان مازندران
نام پسرانه با ریشه عربي
موجب آبروی دین و آیین
نام پسرانه با ریشه عربي
موجب بزرگی عصر و روزگار
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام سرزمینی در جنوب شرقی قفقاز
نام پسرانه با ریشه عربي
ارزشمند، عالی، سید، ارجمند، بزرگوار، نام کوهی در عربستان
نام پسرانه با ریشه عربي
نام ماه هشتم از سال قمری
نام پسرانه با ریشه عبري
توشه دان، نام پدر همسر موسی(ع)، نام کوهی در یمن
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر زال و برادر رستم پهلوان شاهنامه که رستم را با حیله و نیرنگ به قتل رساند
نام پسرانه با ریشه عربي
بهبود یافتن از بیماری، تندرستی
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام یکی از خاندانهای مشهور اصفهان
صفحه :
3