امکانات سایت
تبلیغات
خانه > نام های پسرانه > نام های پسرانه با حرف ف
نام پسرانه با ریشه فارسي
مرکب از فرخ( مبارک) + به ( بهترین)، نام پسر ماه خدای پسر فیروز پسر گردآفرین
نام پسرانه با ریشه فارسي
فرخ (فارسی) + تاج(فارسی) مرکب از فرخ( مبارک) + تاش( پسوند همراهی)
نام پسرانه با ریشه فارسي
مرکب از فرخ( مبارک) + داد( عدالت)
نام پسرانه با ریشه اوستايي-پهلوي
صورت دیگری از فرخزاد، نام پدر آذرفرنبغ مؤلف دینکرت
نام پسرانه با ریشه فارسي
مرکب از فرخ( مبارک) + زند، نام پسر علیمردان خان زند
نام پسرانه با ریشه فارسي
مرکب از فرخ( مبارک) + شاد، نام یکی از درباریان در زمان ساسانیان
نام پسرانه با ریشه فارسي
دارای یار مبارک و خجسته یا یار فرخنده و مبارک
نام پسرانه با ریشه فارسي,عربي
فرخ( فارسی) + یسار(عربی) دارای مال و ثروت خجسته و مبارک
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام پسر اردوان آخرین پادشاه اشکانی، نام یکی از سرداران خسروپرویز پادشاه ساسانی، موبدی در شاهنامه
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام فرشته موکل بر زمین، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر هرمزد برادر رستم هرمزان از سرداران سپاه یزگرد پادشاه ساسانی، نیز یکی از شاهان آن سلسله
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام یکی از سرداران هخامنشی
نام پسرانه با ریشه فارسي
یگانه - تنها - همچنین مخفف فروردین نام ماه اول از سال شمسی، نام روز نوزدهم از هر ماه شمسی در ایران قدیم
نام پسرانه با ریشه فارسي
لایق، درخور، شایسته
نام پسرانه با ریشه فارسي
فرزانه خردمند، فرزانه
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام روستایی در نزدیکی هرات
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام روستایی در نزدیکی مشهد
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام روستایی در نزدیکی بروجرد
نام پسرانه با ریشه فارسي
وزیر در بازی شطرنج
نام پسرانه با ریشه فارسي
حکیم، دانشمند، دانا
نام پسرانه با ریشه فارسي
دارای شکوه و عظمتی چون سام
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام پادشاه گرجستان در زمان اردوان سوم پادشاه اشکانی
نام پسرانه با ریشه فارسي,عربي
فرش(عربی) + آورد(فارسی)، فرشید ورد
نام پسرانه با ریشه فارسي
روح و عقل،کره مریخ
نام پسرانه با ریشه اوستايي-پهلوي
دارنده اسب تنومند، نام یکی از سرداران کمبوجیه
نام پسرانه با ریشه فارسي
دارای شکوه و عظمتی چون خورشید، نام برادر پیران ویسه
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تورانی، برادر پیران ویسه در زمان افراسیاب تورانی، همچنین نام پسر گشتاسپ پادشاه کیانی
صفحه :
3