امکانات سایت
خانه > نام های پسرانه > نام های پسرانه با حرف م
نام پسرانه با ریشه عربي
گوینده سخن، آن که احادیث پیشوایان دینی را بیان می کند
نام پسرانه با ریشه عربي
بخشی از یک از عبادتگاه که پیش روی نمازگزاران و عبادت کنندگان است و پیش نماز یا کشیش در آنجا می ایستند
نام پسرانه با ریشه عربي
حرام شده، ماه اول از سال قمری
نام پسرانه با ریشه عربي
نیکوکار، احسان کننده،از نامهای خداوند
نام پسرانه با ریشه عربي
ستوده شده، بسیار تحسین شده، نام پیامبر(ص)، نام سوره ای در قرآن کریم، به صورت پسوند و پیشوند همراه با بعضی نامها می آید و نام جدید می سازد مانند محمدامین، محمد علی، محمدحسین و علی ‏محمد
نام پسرانه با ریشه فارسي,عربي
مرکب از محمد به معنای بسیار ستایش شده + پارسا به معنای زاهد و با تقوی است
نام پسرانه با ریشه عربي
بنده ستوده شده خدا و بخشاینده
نام پسرانه با ریشه عربي
بنده ستوده شده و نیکوکار خدا
نام پسرانه با ریشه عربي,فارسي
کسی که در عظمت و بزرگی مانند محمد است
نام پسرانه با ریشه عربي
مرکب از محمدبه معنای بسیار ستوده شده و مهدی به معنای هدایت شده - نامی متبرک به نام حضرت رسول و لقب فرزند صالح ایشان حضرت صاحب الزمان
نام پسرانه با ریشه عربي
بنده ستوده شده خدا و هدایت کننده مردم
نام پسرانه با ریشه عربي
مسلمان ، کسی که پیرو آیین حضرت محمد است
نام پسرانه با ریشه عربي
ترکیب اسم حضرت رسول اکرم وامام هشتم شیعیان ، محمد به معنای ستوده شده و رضا به معنای خوشنود
نام پسرانه با ریشه فارسي,عربي
محمد(عربی) + یار(فارسی) یار و یاور محمد
نام پسرانه با ریشه عربي
آن که یا آنچه ستایش شده است، مورد پسند، نیک، خوش، از نامهای پیامبر(ص)،نام یکی از پادشاهان غزنوی
نام پسرانه با ریشه عربي
آنچه شخص یا چیزی را احاطه کرده و منشأ تغییر و تحول است، دربرگیرنده و احاطه کننده، از نامهای خداوند
نام پسرانه با ریشه عربي
زنده کننده، احیاکننده، از نامهای خداوند
نام پسرانه با ریشه عربي
آن که در انجام دادن یا انجام ندادن کاری آزاد است، صاحب اختیار، برگزیده، منتخب
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام پسر عموی زرتشت
نام پسرانه با ریشه عربي
خواست، آرزو، منظور، مقصود
نام پسرانه با ریشه عربي
پسندیده شده، مورد رضایت و پسند قرار گرفته
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام پادشاهی پرهیزکار و بخشنده از دشت سواران ونیزه گزار و پدر ضحاک
نام پسرانه با ریشه فارسي
آن که مردان را به زمین می زند و شکست می دهد، قوی و زورمند، نام یکی از بزرگان ایران
نام پسرانه با ریشه فارسي
شاه مردان، از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از چهار پسر شیرین و خسروپرویز پادشاه ساسانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
مرد آویز نام سرسلسله امرای زیاری در قرن چهارم و پنجم
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام باغبان خسروپرویز پادشاه ساسانی
نام پسرانه با ریشه عربي
ارسال شده،فرستاده شده
نام پسرانه با ریشه عربي
راهنمایی کننده، ارشادکننده
صفحه :
3