امکانات سایت
خانه > نام های پسرانه > نام های پسرانه با حرف ن
نام پسرانه با ریشه عربي
مرکب از نقد( ارزیابی و سنجش سره از ناسره) + علی
نام پسرانه با ریشه عربي
پاکیزه، پاک، برگزیده، لقب امام دهم شیعیان
نام پسرانه با ریشه عبري
معرب از عبری، راحت، نام پیامبری که به دستور خداوند کشتی بزرگی ساخت و یاران خود را از طوفان نجات داد، نام سوره ای در قرآن کریم
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام فرزند منوچهر پادشاه پیشدادی و جانشین او
نام پسرانه با ریشه عربي
روشنایی و فروغ دین، نام شاعر و نویسنده نامدار قرن نهم، عبدالرحمن جامی
نام پسرانه با ریشه عربي
نور و روشنایی و فروغ خداوند
نام پسرانه با ریشه فارسي
نورهان، تحفه، سوغات، ارمغان
نام پسرانه با ریشه فارسي
روز نو و تازه ، بزرگترین جشن ملی اقوام ایرانی که از نخستین لحظات سال نو آغاز می شود، نام یکی از لحنهای قدیم موسیقی ایرانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
تحفه، سوغات، ارمغان
نام پسرانه با ریشه فارسي
آتش جاوید، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر گشتاسپ پادشاه کیانی و نیز نام یکی از پسران اسفندیار
نام پسرانه با ریشه فارسي
آب گوارا، شربت مطبوع، آب زندگی، آب حیات
نام پسرانه با ریشه فارسي
یار شیرین چون عسل، یار بی مرگ، نام پسرعموی گرشاسپ در گرشاسپ نامه
نام پسرانه با ریشه ترکي
امیر سپاه - شاهزاده - لقب سلاطین و بزرگان ترک
نام پسرانه با ریشه عربي
آهنگر ، نجار ، همچنین راهب دیر نشین
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تورانی در سپاه افراسیاب تورانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
نیاطوس، از شخصیتهای شاهنامه، نام برادر قیصر روم از یاران سپاه خسروپرویز پادشاه ساسانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
پسری که پا جای پای اجدادش می گذارد
نام پسرانه با ریشه فارسي
نیاتور،از شخصیتهای شاهنامه، نام برادر قیصر روم از یاران سپاه خسروپرویز پادشاه ساسانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
پسری که خلق و خوی او مانند اجداد و نیاکانشان است
نام پسرانه با ریشه سرياني
نام ماه دومین ماه بهار - بارانی که در اردیبهشت می بارد - باران بهاری
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام فرشته نگهبان آذرخش
نام پسرانه با ریشه فارسي
خوب، نیکو، آدم خوب، شخص صالح
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام آور و نامور، علی اسفندیاری متخلص به نیما یوشیج شاعر معروف ایرانی قرن چهاردهم
نام پسرانه با ریشه فارسي,کردي
مرد دلیر - شجاع پهلوان
صفحه :
3