امکانات سایت
خانه > نام های پسرانه > نام های پسرانه با حرف و
نام پسرانه با ریشه کردي
برزگر(نگارش کردی : وةرزێر)
نام پسرانه با ریشه کردي
آفتاب خوشحال (نگارش کردی : وةرشةنگ)
نام پسرانه با ریشه کردي
با دوام (نگارش کردی : وةرگر)
نام پسرانه با ریشه کردي
مترجم (نگارش کردی : وةرگێڒ)
نام پسرانه با ریشه فارسي
برنا جوان، برنا، خوب و نیک
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام تیره ای از گیاهان که پوپک از آن دسته است.
نام پسرانه با ریشه کردي
زرنگ، باهوش (نگارش کردی : وریا)
نام پسرانه با ریشه فارسي
قوی و درشت هیکل ، چکش آهنی بزرگ
نام پسرانه با ریشه فارسي
وجاسب،دارنده اسب بزرگ، نام پسر هباسپ از خاندان کیانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
نساک، نام همسر سیامک پسر کیومرث پادشاه پیشدادی
نام پسرانه با ریشه فارسي
واسپور،لقب نجبا و شاهزادگان اشکانی و ساسانی، نام دانا و هنرمندی در زمان انوشیروان پادشاه ساسانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
واسپور،لقب نجبا و شاهزادگان اشکانی و ساسانی، نام دانا و هنرمندی در زمان انوشیروان پادشاه ساسانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
اوستا، نام کتاب مقدس زرتشتیان
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری ایرانی در زمان خسروپرویز پادشاه ساسانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
ویستهم، گستهم نام سپهبد بابل در زمان یزدگرد پادشاه ساسانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
صیدکننده بلدرچین، نام پسر زیار از امرای آل زیار
نام پسرانه با ریشه فارسي,عربي
وفا(عربی) + اندیش(فارسی)، وفاپرورد
نام پسرانه با ریشه عربي
متانت، سنگینی، آهستگی، آرامی، شکوه، جلال
نام پسرانه با ریشه کردي
، پیام ، پاسخ(نگارش کردی : وةڵام)
نام پسرانه با ریشه عربي
پدر، مادر یا کفیل، دوست و یار نیکان، بالاترین مقام در دین اسلام پس از پیامبر(ص)، لقب علی(ع)، از نامهای خداوند
نام پسرانه با ریشه عربي
دوست خداوند، لقب علی(ع)
نام پسرانه با ریشه فارسي,عربي
ولی(عربی) + داد(فارسی) داده ولی
نام پسرانه با ریشه آرامي
هزوارش است به معنی خورشید
نام پسرانه با ریشه اوستايي-پهلوي
خواهش، امید، آرزو، نام پسر سوخر از خاندان قارن
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام یکی از دادوران مشهور ساسانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
بهوران،آنکه دارای روح و روان نیکوست
نام پسرانه با ریشه عربي
بسیار بخشنده، از نامهای خداوند
صفحه :
3