امکانات سایت
تبلیغات
خانه > نام های پسرانه > نام های پسرانه با حرف ک
نام پسرانه با ریشه فارسي
کسرا،معرب از فارسی، خسرو، نام انوشیروان پادشاه ساسانی، فرزند قباد
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام پدر گودرز، سردودمان گودرزیان و یکی از پهلوانان دوره فریدون پادشاه پیشدادی
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری مازندرانی در زمان کیکاووس پادشاه کیانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر ویسه برادر پیران پهلوان تورانی
نام پسرانه با ریشه عربي
هم سخن، سخنگو، لقب موسی(ع)
نام پسرانه با ریشه عربي
آن که خداوند با او سخن گفته است، لقب موسی(ع)
نام پسرانه با ریشه عربي
آخرین حد چیزی، نهایت،بی عیب و نقص بودن،خردمندی، دانایی
نام پسرانه با ریشه عربي
کامل در دین، سبب کمال دین، نام یکی از نقاشان معروف اواخر دوره تیموری و اوایل دوره صفوی، کمال الدین بهزاد
نام پسرانه با ریشه عربي
آن که موجب کمال سرزمین و ملک است، لقب یکی از تقاشان بزرگ ایران در دوره قاجاریه، محمد غفاری
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام پسر کوروش پادشاه هخامنشی
نام پسرانه با ریشه عربي
نام پسر زیاد ازیاران علی (ع) نام دعائی منسوب به کمیل پسر زیاد
نام پسرانه با ریشه فارسي
فرماندار، حاکم، لقب مرزبان ابرشهر در زمان ساسانیان
نام پسرانه با ریشه فارسي
صمغی خوشبو،از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوان تورانی سپاه ارجاسپ وزیر لهراسپ پادشاه کیانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام پیشکار ضحاک
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر هزاره سرداران رومی و از یاران خسروپرویز پادشاه ساسانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
دارای حجم اندک، ریز، نام یکی از گوشه های موسیقی ایرانی، لقب اردشیر پسر شیرویه پادشاه ساسانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
کوروش - نام سه تن از پادشاهان هخامنشی، کورش کبیر از مقتدر ترین پادشاهان ایران که تخت جمشید را بنا نهاد
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام پسر گرشاسپ از پادشاهان پیشدادی
نام پسرانه با ریشه فارسي
کوروش، نام سه تن از پادشاهان هخامنشی، کورش کبیر از مقتدر ترین پادشاهان ایران که تخت جمشید را بنا نهاد
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام سه تن از پادشاهان هخامنشی، کورش کبیر از مقتدر ترین پادشاهان ایران که تخت جمشید را بنا نهاد
نام پسرانه با ریشه فارسي
ریشه گیاهی خوشرنگ
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری ایرانی در سپاه کیخسرو پادشاه کیانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام دره و رودخانه ای در زردکوه بختیاری
نام پسرانه با ریشه فارسي
جایی که دارای کوههای متعدد است
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام روستایی در استان هرمزگان
صفحه :
3