امکانات سایت
خانه > نام های دخترانه > نام های دخترانه با حرف آ
نام دخترانه با ریشه فارسي
میل و اشتیاق برای رسیدن به مراد یا مقصودی معمولاً مطلوب، از شخصیتهای شاهنامه، نام دختر سرو پادشاه یمن و همسر سلم پسر فریدون پادشاه پیشدادی
نام دخترانه با ریشه فارسي
بانوی درخشان آریایی - بانوی آراسته و درخشان - مرکب از آر + شید + الف تانیس - آر به دومعنی به کار می رود اول:مخفف آریایی و دیگری :مرخم آرا به معنای آراینده
نام دخترانه با ریشه فارسي
امیدوار آرزومند - مرکب از آرمان + الف فاعلی
نام دخترانه با ریشه فارسي
فروتنی، پاکی، فرشته محبت، فرشته نگهبان زمین
نام دخترانه با ریشه اوستايي-پهلوي
الهه نعمت - آرامش یافته
نام دخترانه با ریشه فارسي
دختر همیشه پیروز - بانوی مقتدر - الهه زیبایی
نام دخترانه با ریشه ارمني
ارمنی، دختر ارمنی
نام دخترانه با ریشه کردي
نام فرشته ای در آیین زرتشت
نام دخترانه با ریشه فارسي
درخشان ، نورانی باهوش ، نام دختر داریوش سوم
نام دخترانه با ریشه فارسي
نام روستایی در نزدیکی بیرجند
نام دخترانه با ریشه فارسي
دختر آریایی - دختر ایرانی
نام دخترانه با ریشه فارسي
نامی که جغرافی دانان یونانی به قسمتی از ایران یعنی سرزمین آریایی ها داده بودند
نام دخترانه با ریشه فارسي
موجب فخر و مباهات قوم آریایی
نام دخترانه با ریشه فارسي
شادکننده و خوشحال کننده آریاییان
نام دخترانه با ریشه فارسي
نام شهری در زمان اسکندر
نام دخترانه با ریشه فارسي
اریسا - ایرسا - رنگین کمان - همچنین به ریشه بوته سوسن کبود هم آریسا گویند
نام دخترانه با ریشه فارسي
دختر آریایی - دختر ایرانی
نام دخترانه با ریشه کردي
آریایی نژاد - از نسل آریایی
نام دخترانه با ریشه فارسي
دختر آزاده ، نام همسر شاپور اول پادشاه ساسانی
نام دخترانه با ریشه فارسي
عاری از صفات ناپسند اخلاقی،رها ، وارسته،از شخصیتهای شاهنامه، نام همسر رومی بهرام گور پادشاه ساسانی
نام دخترانه با ریشه فارسي
دارای خلق وخوی آزاد،بی تکلف،ساده،از شخصیتهای شاهنامه، نام دختر سرو پادشاه یمن و همسر تور پسر فریدون پادشاه پیشدادی
نام دخترانه با ریشه فرانسه
گلی خوشبو که معمولاً به شکل قیف یا زنگوله است و به رنگهای سفید، صورتی، زرد، قرمز، و ارغوانی دیده می شود
نام دخترانه با ریشه انگليسي
گلی خوشبو که معمولاً به شکل قیف یا زنگوله است و به رنگهای سفید، صورتی، زرد، قرمز، و ارغوانی دیده می شود
نام دخترانه با ریشه فارسي
شرم وحیا،ملایمت، مهربانی،از شخصیتهای شاهنامه، نام دختر خسروپرویز پادشاه ساسانی
نام دخترانه با ریشه فارسي
آزرم + خاتون ،بانوی با حیا
نام دخترانه با ریشه فارسي
دختر پرویزبن هرمزبن انوشیروان معروف به عادله که ۴ ماه زمام حکومت را در اختیار داشت، دختر باحیا
صفحه :
4