امکانات سایت
تبلیغات
خانه > نام های دخترانه > نام های دخترانه با حرف ب
نام دخترانه با ریشه کردي
درخشیدن جسمی در مقابل تابش اشعه آفتاب یا هر چیز دیگر(نگارش کردی : بریقه)
نام دخترانه با ریشه فرانسه
الماس تراش داده شده که درخشش و زیبایی خاصی دارد
نام دخترانه با ریشه کردي
واژة ایکاش(نگارش کردی : بریا)
نام دخترانه با ریشه کردي
قرار، عهد(نگارش کردی : بڒیار)
نام دخترانه با ریشه کردي
آمبولانس(نگارش کردی : برینداره)
نام دخترانه با ریشه کردي
دختري كه گوسفندان بازگشته از چراگاه را صدا ميزند.
نام دخترانه با ریشه کردي
شکست دهنده،نام روستایی(نگارش کردی : بةزان)
نام دخترانه با ریشه کردي
نگا «بةزان»(نگارش کردی : بةزێن)
نام دخترانه با ریشه کردي
سهامدار، شریک(نگارش کردی : بةژدار)
نام دخترانه با ریشه کردي
قد و بالا(نگارش کردی : بةژن)
نام دخترانه با ریشه کردي
نوعی درخت سخت و خیلی محکم شبیه ‏آبنوس(نگارش کردی : بةژوار)
نام دخترانه با ریشه کردي
نگا «برژانگ»(نگارش کردی : بژۆڵ)
نام دخترانه با ریشه کردي
نگا «بژوار»(نگارش کردی : بژوێن)
نام دخترانه با ریشه کردي
قوت، مایة زندگی(نگارش کردی : بژێو)
نام دخترانه با ریشه عبري
نام دختر اسماعیل (ع)
نام دخترانه با ریشه کردي
سهیم، شریک(نگارش کردی : بةشدار)
نام دخترانه با ریشه کردي
شرکت سهامی(نگارش کردی : بةشکۆ)
نام دخترانه با ریشه کردي
معصوم و روپاک مانند برف(نگارش کردی : بةفران)
نام دخترانه با ریشه کردي
هنگام باریدن برف ، نام اولین ماةزمستان، دی ماه(نگارش کردی : بةفرانبار)
نام دخترانه با ریشه کردي
شخم زن(نگارش کردی : بکێڵ)
نام دخترانه با ریشه کردي
آدم شوخ طبع(نگارش کردی : بةلار)
نام دخترانه با ریشه کردي
آلوبالو(نگارش کردی : بةڵاڵوک)
نام دخترانه با ریشه فارسي
ملکه شهر سبا که معاصر سلیمان بود و به دیدن او رفت
نام دخترانه با ریشه کردي
خرامان، صاحب خرام ، نوعی گل خوشبو وخوشرنگ(نگارش کردی : بةلةنجه)
نام دخترانه با ریشه کردي
آبگینه(نگارش کردی : بةڵواژ)
نام دخترانه با ریشه عربي
نام ماده معدنی جامد و شفاف مانند شیشه ، آنچه از جنس شیشه شفاف و خوب است،معرب از یونانی
نام دخترانه با ریشه عربي,فارسي
بلور(عربی) + ین (فارسی) منسوب به بلور، شفاف و درخشان مانند بلور
صفحه :
4