امکانات سایت
خانه > نام های دخترانه > نام های دخترانه با حرف ر
نام دخترانه با ریشه عربي
مؤنث رفیع، مرتفع، بلند، ارزشمند، عالی
نام دخترانه با ریشه عربي
سحر و افسون - نام یکی از چهار دختر پیامبر(ص) از خدیجه
نام دخترانه با ریشه يوناني
روشنک،رکسانه،از شخصیتهای شاهنامه، نام دختر داراب و همسر اسکندر مقدونی
نام دخترانه با ریشه يوناني
روشنک ، رکسانا،از شخصیتهای شاهنامه، نام دختر داراب و همسر اسکندر مقدونی
نام دخترانه با ریشه عربي
دختری که مانند گل انار نرم و لطیف است
نام دخترانه با ریشه فارسي
درگویش مازندران ستاره صبح
نام دخترانه با ریشه فارسي
ستاره صبح-آخرین ستاره ای که از آسمان می رود
نام دخترانه با ریشه فارسي,عربي
روح(عربی) + انگیز(فارسی) دل انگیز، مفرح، روح افزا
نام دخترانه با ریشه فارسي,عربي
روح(عربی) + بخش(فارسی) مفرح، روح انگیز
نام دخترانه با ریشه فارسي
مرکب از رود( فرزند) + آبه( روشنی)، از شخصیتهای شاهنامه، نام دختر سیندخت و مهراب کابلی، همسر زال زر و مادر رستم پهلوان شاهنامه
نام دخترانه با ریشه فارسي
آنچه روز به روز بر آن افزوده می شود، روز به روز پیشرفت کننده، نام دختر کانون، سپهسالار ماچین در داستان سمک عیار
نام دخترانه با ریشه فرانسه
رزیتا - گل رز کوچک
نام دخترانه با ریشه فارسي
آن که چهره ای روشن و تابان دارد
نام دخترانه با ریشه يوناني
از شخصیتهای شاهنامه، نام دختر داراب و همسر اسکندر مقدونی
نام دخترانه با ریشه فارسي
دختری که مانند رومیان است - سپید رو
صفحه :
4