امکانات سایت
خانه > نام های دخترانه > نام های دخترانه با حرف س
نام دخترانه با ریشه فارسي
اولین گل ، بهترین از هر چیز
نام دخترانه با ریشه فارسي
ماده ای سیاه رنگ که برای آرایش مژه ها و پلک چشم به کار می رود
نام دخترانه با ریشه فارسي
نام زنی در منظومه ویس و رامین
نام دخترانه با ریشه فارسي
درخت سرو، معشوق خوش قد وقامت
نام دخترانه با ریشه فارسي
آن که اندامی زیبا و بلندبالا دارد
نام دخترانه با ریشه فارسي
نام دختر فتحعلی شاه قاجار
نام دخترانه با ریشه عربي
شادمانی، خوشحالی
نام دخترانه با ریشه فارسي,اوستايي-پهلوي
سروش + الف تانیث.در اوستا سروش به معنی اطاعت و فرمانبرداری امر خداوند و نام فرشته ای است که مظهر تسلیم و رضا در مقابل اهورا است.
نام دخترانه با ریشه فارسي
مرکب ازسرو ( درختی همیشه سبز) + گل
نام دخترانه با ریشه فارسي
درختی بلند و زینتی، معشوق خوش قد و قامت
نام دخترانه با ریشه فارسي
شبیه سرو، مانند سرو
نام دخترانه با ریشه عربي
تخت پادشاهی، اورنگ
نام دخترانه با ریشه عربي
مؤنث سعید ،خجسته، مبارک، خوشبخت، سعادتمند
نام دخترانه با ریشه عربي
آرامش، آهستگی، نام دختر امام حسین(ع)
نام دخترانه با ریشه عربي
پادشاهی، فرمانروایی
نام دخترانه با ریشه عربي
کبوتر بهشتی ( بر وزن حلوا)
نام دخترانه با ریشه عربي
مؤنث سلیم، دارای قدرت داوری و تشخیص درست ، سالم
نام دخترانه با ریشه عربي
افسانه، داستان ، مشهور
نام دخترانه با ریشه فارسي
آن که اندامی سفید و لطیف چون سمن دارد
صفحه :
4