امکانات سایت
خانه > نام های دخترانه > نام های دخترانه با حرف ف
نام دخترانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام دختر افراسیاب تورانی و همسر سیاوش و مادر کیخسرو پادشاه کیانی
نام دخترانه با ریشه فارسي
مرکب از فر( شکوه) + نواز( ریشه نواختن)
نام دخترانه با ریشه فارسي
اصیل، دارنده اصل و نسب
نام دخترانه با ریشه فارسي
نام ماه اول از سال شمسی، نام روز نوزدهم از هر ماه شمسی در ایران قدیم
نام دخترانه با ریشه فارسي
تابش و روشنی و فروغ
نام دخترانه با ریشه فارسي
فروز(فارسی) + خاتون(فارسی) بانوی روشنایی
نام دخترانه با ریشه فارسي
شعله ور، مشتعل، روشن، درخشنده
نام دخترانه با ریشه فارسي
روشن، تابان، روشن کننده، افروزنده
نام دخترانه با ریشه فارسي
نام نتیجه ایرج پسر فرویدن پادشاه پیشدادی
نام دخترانه با ریشه فارسي
روشنی که از آتش، خورشید، و دیگر منابع نورانی می تابد، پرتو، شعله آتش
نام دخترانه با ریشه فارسي
نیکوسیرت و خوبروی، نام فرشته ای است
نام دخترانه با ریشه فارسي
مرکب از فره( شکوه) وش( پسوند شباهت)
نام دخترانه با ریشه عربي
فراهت صورت دیگری از فراهت
نام دخترانه با ریشه فارسي,اوستايي-پهلوي
بزرگمنش و نازنین ، مرکب از فره(شکوه و بزرگی) + ناز
نام دخترانه با ریشه فارسي
دارای شکوه و جلالی چون ورشید
نام دخترانه با ریشه فارسي
دارنده شکوه و جلال
نام دخترانه با ریشه فارسي
دارای اندام و هیکل باشکوه
نام دخترانه با ریشه فارسي
قوی و باشکوه - مرکب از فر(شکوه) + یال (گردن- بالای بازو)
نام دخترانه با ریشه فارسي
نام پادشاهی افسانه ای هم زمان با اسکندر مقدونی
نام دخترانه با ریشه فارسي
بسیار زیبا، دلپسند و خوشایند
نام دخترانه با ریشه فارسي
دختر زیبا و محبوب
صفحه :
4