امکانات سایت
تبلیغات
خانه > نام های پسرانه > نام های پسرانه با حرف آ
نام پسرانه با ریشه کردي
درای طبیعت گرم - همچنین اسم شهری قدیمی که قباد ان را بنا کرد
نام پسرانه با ریشه فارسي
آرین - منسوب به قوم آریایی - برای توضیحات بیشتر ایران را ببینید.
نام پسرانه با ریشه فارسي
ارتا(به فتح الف) در اوستا به معنای مقدس آمده است
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام فرمانده گردونه های کوروش پادشاه هخامنشی
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام نگهبان کوروش دوم پادشاه هخامنشی
نام پسرانه با ریشه فارسي
والی فریگه در زمان کوروش پادشاه هخامنشی
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام برادر داریوش پادشاه هخامنشی و پسر ویشتاسب
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام برادر بزرگ تر خشایارشاه پسر کوروش پادشاه هخامنشی
نام پسرانه با ریشه ارمني
از نامهای باستانی ارمنی
نام پسرانه با ریشه فارسي
آرش،عاقل و زیرک، از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوان نامدار ایرانی در زمان منوچهر پادشاه پیشدادی که در تیراندازی بسیار توانا بوده است
نام پسرانه با ریشه ترکي
آرکا، مایه اطمینان و پیشتگرمی
نام پسرانه با ریشه فارسي
آرشام،خرس،زورمند، دارای زور خرس پسر آریارمنه و پدر ویشتاسب از خاندان ‏هخامنشی
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام پسر اردشیر دوم پادشاه هخامنشی
نام پسرانه با ریشه فارسي
عاقل و زیرک- از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوان نامدار ایرانی در زمان منوچهر پادشاه پیشدادی که در تیراندازی بسیار توانا بوده است
نام پسرانه با ریشه فارسي
به معنی خرس و به معنی زور، دارای زور خرس پسر آریارمنه و پدر ویشتاسب از خاندان ‏هخامنشی
نام پسرانه با ریشه فارسي
به معنی خرس و به معنی زور، دارای زور خرس پسر آریارمنه و پدر ویشتاسب از خاندان ‏هخامنشی
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام پسر اردشیر دوم پادشاه هخامنشی
نام پسرانه با ریشه فارسي
مرد مقدس، نام یکی از پادشاهان اشکانی
نام پسرانه با ریشه ترکي
آرخا- مایه اطمینان و پیشتگرمی
نام پسرانه با ریشه فارسي
آرزو، از شخصیتهای شاهنامه، نام سردار خسروپرویز پادشاه ساسانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
ارمنی- پسر هایکا، شخصی که ارمنیها نژاد خود را به او نسبت می دهند
نام پسرانه با ریشه عبري
ارمیا ، بزرگ داشته شده؛ نام یکی از پیامبران بنی اسرائیل ، همچنین لقب حضرت خضر نبی و لقب حضرت علی (ع)
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام چهارمین پسر کیقباد - مرد همیشه پیروز
نام پسرانه با ریشه فارسي
سپهسالار یزگرد سوم پادشاه ساسانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام روستایی در نزدیکی نقده
نام پسرانه با ریشه فارسي
ایرج - نام پسر کوروش پادشاه هخامنشی - نجیب نجیب زاده
صفحه :
4