امکانات سایت
تبلیغات
خانه > نام های پسرانه > نام های پسرانه با حرف ا
نام پسرانه با ریشه فارسي
دارنده اسبهای نر، از نامهای ایران باستان
نام پسرانه با ریشه فارسي
ارشک ، اشک ، نام موسس سلسله اشکانی است او یکی از یزرگان قوم پارت که در سال 256 ق.م بر سلطان سلوکی طغیان کرد و سلسله اشکانیان را بنا نهاد
نام پسرانه با ریشه فارسي
(به فتح الف و کسر یا سکون ر) مرکب از ارش به معنای عاقل و دانا + ان پسوند کثرت یا مداومت- بسیار دانا - بسیار هوشمند- نام پسر اردشیر دوم پادشاه هخامنشی
نام پسرانه با ریشه فارسي
ارشویر،نام یکی از پادشاهان اشکانی
نام پسرانه با ریشه پارتي
اشک ، نام مؤسس سلسله اشکانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
لقب چند تن از پادشاهان اشکانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام یکی از پادشاهان اشکانی
نام پسرانه با ریشه آرامي
تخت پادشاهی، هزوارش و هم ریشه با "عرش" عربی است
نام پسرانه با ریشه فارسي
ارشز، نام سردار اشکانی
نام پسرانه با ریشه ترکي
نام حاجب سلطان محمود غزنوی
نام پسرانه با ریشه ترکي
تاجر یا تجار سیار، از امرای ملکشاه سلجوقی
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام یکی از پهلوانان گرشاسب نامه
نام پسرانه با ریشه عربي
رفیع تر، بلندتر، ارجمندتر
نام پسرانه با ریشه عبري
نام پسر سام بن نوح و پدر عاد، باغ عاد یا شهری که شداد پسر عاد بنا کرد
نام پسرانه با ریشه فارسي
دارنده اسب آرام، نام یکی از سرداران هخامنشی
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، یکی از دو شاهزاده پارسایی که تصمیم گرفتند آشپز دربار ضحاک شوند تا بتوانند یکی از دو جوانی را که هر روز برای غذای ماران ضحاک کشته می شدند، برهانند
نام پسرانه با ریشه عبري
بزرگ داشته شده؛ نام یکی از پیامبران بنی اسرائیل
صفحه :
4