امکانات سایت
خانه > نام های پسرانه > نام های پسرانه با حرف ب
نام پسرانه با ریشه عربي
اعمال نیک و خیرات - همچنین شب نیمه شعبان که احیا و شب زنده داری در آن بسیار توصیه شده است.
نام پسرانه با ریشه کردي
دوست دانا و عاقل(نگارش کردی : براخاس)
نام پسرانه با ریشه عربي,کردي
برا (کردی) + خاص( عربی) برادر خاص
نام پسرانه با ریشه کردي
اخوی، داداش ، کنایه ‏از رفیق(نگارش کردی : برادةر)
نام پسرانه با ریشه کردي
دوست صمیمی ، نام یکی از قبایل کرد ، نام کوهی در کردستان ، نام منطقةای در کردستان(نگارش کردی : برادۆست)
نام پسرانه با ریشه کردي
خوشبو(نگارش کردی : بةرام)
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام سردار رومی در زمان شاپور ذوالاکتاف پادشاه ساسانی
نام پسرانه با ریشه کردي
زمینی کة بوسیله ‏چشمة یا رودخانه ‏آبیاری شود(نگارش کردی : بةراو)
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام مردی در زمان بهرام گور پادشاه ساسانی
نام پسرانه با ریشه کردي
مسئول. رئیس(نگارش کردی : بةرپرس)
نام پسرانه با ریشه کردي
جای آفتابگیر(نگارش کردی : بةرتاو)
نام پسرانه با ریشه فارسي
بردیس - به فتح ب و ت - مرد مغرور
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاور ایرانی از خاندان لواده، در زمان کیکاووس پادشاه کیانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از سرداران تورانی
نام پسرانه با ریشه کردي
منتظر ، زیبا ، پدیده(نگارش کردی : بةرچاو)
نام پسرانه با ریشه کردي
نتیجه(نگارش کردی : بةرداش)
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام یکی از پادشاهان اشکانی
نام پسرانه با ریشه کردي
صبحانه(نگارش کردی : بةردڵ)
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام دومین پسر کوروش پادشاه هخامنشی و برادر کمبوجیه
نام پسرانه با ریشه فارسي
(به کسر ب ) مرد مغرور
نام پسرانه با ریشه فارسي
قد و قامت، نام یکی از دو برادری که به یاری اردشیر بابکان پادشاه ساسانی برخاستند و او را به خانه خود بردند
نام پسرانه با ریشه اوستايي-پهلوي
مرکب از برز( شکوه، جلال) + آذر( آتش)، نام برادر برز
نام پسرانه با ریشه فارسي,کردي
تشویق بزرگ(نگارش کردی : بةرزئافةرین)
نام پسرانه با ریشه کردي
نگا «بارزان»(نگارش کردی : بةرزان)
نام پسرانه با ریشه کردي
مد دریا(نگارش کردی : بةرزاو)
نام پسرانه با ریشه فارسي,کردي
دارای قامتی با شکوه،بلند پرواز ، از سرداران کرد دوره ‏هخامنشی(نگارش کردی : بةرزةفڒ)