امکانات سایت
تبلیغات
خانه > نام های پسرانه > نام های پسرانه با حرف س
نام پسرانه با ریشه عبري
پر از سلامتی،نام یکی از پیامبران بنی اسرائیل که خداوند اسرار بسیاری از علوم و فنون غریبه و زبان حشرات و پرندگان را به او آموخت و سپاهی از جن و انس در اختیارش قرار داد
نام پسرانه با ریشه عربي
ماهی، نام قهرمان داستان سمک عیار
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاور ایرانی در نبرد کیخسرو با افراسیاب
نام پسرانه با ریشه عبري
مسموع از خدا ، نام یکی از پیامبران بنی اسرائیل
نام پسرانه با ریشه عربي
شنوا، از نامهای خداوند
نام پسرانه با ریشه عربي
صدای خوش - اوازی که در آن خیر باشد- نام مادر عمار یاسر که از اصحاب پیامبر(ص) بود
نام پسرانه با ریشه عربي
آن که موجب روشنایی در دین است
نام پسرانه با ریشه عربي
آن که به منزله نیزه دین است و دشمنان را نابود می کند
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از بزرگان ایرانی در زمان خسروپرویز پادشاه ساسانی و از سرداران سپاه بهرام چوبینه
نام پسرانه با ریشه ترکي
نام یکی از پادشاهان سلجوقی
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از دلاوران مازندرانی در سپاه مازندران در زمان کیکاووس پادشاه کیانی، مرکب از سنج( ریشه سنجیدن) + هـ ( وسیله سنجش)
نام پسرانه با ریشه مغولي
نام پسر تولی پسر چنگیزخان پادشاه مغول
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام یکی از خاندانهای هفتگانه ممتاز در زمان اشکانیان
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام سردار ایرانی در زمان اشکانیان
نام پسرانه با ریشه فارسي
سوشیانت ، نجات دهنده ، نام هریک از موعودهای دین زرتشتی که هر هزار سال یکی از آنها ظهور می کند
نام پسرانه با ریشه اوستايي-پهلوي
سوشیانس،نجات دهنده ، هر یک از موعدان دین زرتشتی که در آخرالزمان ظهور می کنند
نام پسرانه با ریشه اوستايي-پهلوي
سوشیانت،نجات دهنده ، هر یک از موعدان دین زرتشتی که در آخرالزمان ظهور می کنند
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری اهل شیراز
نام پسرانه با ریشه فارسي
در گویش مازندران نهر آب
نام پسرانه با ریشه عربي
ستاره کم نوری در صورت فلکی دب اکبر
نام پسرانه با ریشه عربي
بهره ها و نصیبهای دین
نام پسرانه با ریشه فارسي
گلگون، شاداب ، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر رستم پهلوان شاهنامه و تهمینه
نام پسرانه با ریشه فارسي
سرخه، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر افراسیاب تورانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام کوهی آتشفشانی در آذربایجان
نام پسرانه با ریشه عربي
روشنترین ستاره صورت فلکی سفینه
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام یکی از سرداران پارسی داریوش هخامنشی
نام پسرانه با ریشه فارسي
آن که موهایش سیاه است، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر کیومرث پادشاه پیشدادی
صفحه :
4