امکانات سایت
خانه > نام های پسرانه > نام های پسرانه با حرف ش
نام پسرانه با ریشه عربي
نام ماه هشتم از سال قمری
نام پسرانه با ریشه عبري
توشه دان، نام پدر همسر موسی(ع)، نام کوهی در یمن
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر زال و برادر رستم پهلوان شاهنامه که رستم را با حیله و نیرنگ به قتل رساند
نام پسرانه با ریشه عربي
بهبود یافتن از بیماری، تندرستی
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام یکی از خاندانهای مشهور اصفهان
نام پسرانه با ریشه عربي
شفاعت کننده، پایمرد
نام پسرانه با ریشه عربي
نام یکی از سرداران علی(ع)
نام پسرانه با ریشه عربي
(به ضم شین) عربی مرکب از شکر( سپاس) + علی( بلندمرتبه)
نام پسرانه با ریشه عربي
بسیار سپاسگزار، از نامهای خداوند
نام پسرانه با ریشه فارسي
تحمل، بردباری، آرام و صبر
نام پسرانه با ریشه عبري
سریانی نام یکی از حواریون عیسی(ع)
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام شاه سوریان و از دلاوران ایران در زمان کیخسرو پادشاه کیانی
نام پسرانه با ریشه سرياني
خادم، عابد، طبقه و گروهی از روحانیون مسیحی، از شخصیتهای شاهنامه، نام سردار ایرانی مسیحی در زمان پادشاهی نوشزاد فرزند انوشیروان پادشاه ساسانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام سالاری بزرگ و برگزیده در سپاه توران زمان افراسیاب پادشاه تورانی
نام پسرانه با ریشه عربي
خورشید، نام بتی در قدیم، نام سوره ای در قرآن کریم
نام پسرانه با ریشه عربي
آفتاب دین ، نام دو تن از پادشاهان آل کرت
نام پسرانه با ریشه عبري
شنونده ، نام یکی از برادران یوسف(ع)
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تورانی و جزو سپاه پیران ویسه در زمان افراسیاب تورانی
نام پسرانه با ریشه عربي
باد شمال ، نام روستایی در نزدیکی بندرعباس
نام پسرانه با ریشه آشوري
حاصلخیز، برکت یافته
نام پسرانه با ریشه فارسي
فاتح پیروز از القاب حضرت علی
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری ایرانی در درگاه خسروپرویز پادشاه ساسانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه و از بزرگان ایرانی در زمان یزگرد پادشاه ساسانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
شوخ، از شخصیتهای شاهنامه، نام شاه هند و جزو سپاهیان افراسیاب تورانی
نام پسرانه با ریشه فارسي,عربي
شور(فارسی + علی(عربی) مرکب از شور( هیجان ) + علی( بلندمرتبه)
نام پسرانه با ریشه عربي
مرکب از شوق ( هیجان) + علی( بلند مرتبه)
صفحه :
4