امکانات سایت
تبلیغات
خانه > نام های پسرانه > نام های پسرانه با حرف ع
نام پسرانه با ریشه عربي
خردمند و بزرگوار، عاقل و گرامی، نام برادر علی(ع) و پسر موسی کاظم(ع)
نام پسرانه با ریشه عربي
نام دیگر مرداس پدر ضحاک و نام چندتن از شخصیتهای تاریخی
نام پسرانه با ریشه عربي,فارسي
علی(عربی) + داد(فارسی) داده علی (ع)
نام پسرانه با ریشه عربي
مرکب از نام امام اول حضرت امیر المومنین و نام امام هشتم امام رضا - علی به معنای بلندمرتبه و رضا به معنای خوشنود است
نام پسرانه با ریشه عربي
مرکب از علی( بلندمرتبه)+ مراد( آرزو)، نام یکی از پادشاهان زندیه
نام پسرانه با ریشه فارسي,فارسي
علی(عربی) + مرد(فارسی) + ان(فارسی) از رؤسای بختیاری که اصفهان را تسخیر کرد
نام پسرانه با ریشه عربي
نام امام دهم شیعیان
نام پسرانه با ریشه عربي,فارسي
علی(عربی) + یار(فارسی) یاری دهنده علی(ع)
نام پسرانه با ریشه عربي
دانا، آگاه، از نامهای خداوند
نام پسرانه با ریشه عربي
تکیه گاه، نگاهدارنده، ستون
نام پسرانه با ریشه عربي
مرد با ایمان، ثابت و استوار، نام پسر یاسر از یاران پیامبر(ص)
نام پسرانه با ریشه عربي
نام پدر موسی پیامبر(ص)، نام سوره ای در قرآن کریم
نام پسرانه با ریشه عربي
نام پسر لیث دومین پادشاه صفاری
نام پسرانه با ریشه عربي
آن که در دین تسلط دارد
نام پسرانه با ریشه عربي
لطف، نیکی، احسان، کمک، یاری
نام پسرانه با ریشه عبري
عیسی، معرب از عبری ، نجات دهنده، نام پیامبر مسیحیت
نام پسرانه با ریشه عبري
معرب از عبری ، نجات دهنده، نام پیامبر مسیحیت
صفحه :
4