امکانات سایت
تبلیغات
خانه > نام های پسرانه > نام های پسرانه با حرف ف
نام پسرانه با ریشه فارسي,عربي
فرش(عربی) + آورد(فارسی)، فرشید ورد
نام پسرانه با ریشه فارسي
روح و عقل،کره مریخ
نام پسرانه با ریشه اوستايي-پهلوي
دارنده اسب تنومند، نام یکی از سرداران کمبوجیه
نام پسرانه با ریشه فارسي
دارای شکوه و عظمتی چون خورشید، نام برادر پیران ویسه
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تورانی، برادر پیران ویسه در زمان افراسیاب تورانی، همچنین نام پسر گشتاسپ پادشاه کیانی
نام پسرانه با ریشه عربي
آنچه به طور موقت به عنوان حقیقت یا واقعیت مطرح می شود بدون آنکه درستی آن ثابت شده باشد، پنداشتن، تصور
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام مهندسی رومی در زمان خسروپرویز پادشاه ساسانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تورانی در سپاه افراسیاب تورانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
فرغانه، نام شهری در ترکستان قدیم
نام پسرانه با ریشه عربي
جداکننده حق و باطل، نام سوره ای در قرآن کریم
نام پسرانه با ریشه عربي
هر یک از دو ستاره فرقدین
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام روستایی در نزدیکی طوس
نام پسرانه با ریشه فارسي
فر + مند دارای شکوه و وقار
نام پسرانه با ریشه فارسي
نیم خواب و خواب آلود، نام پسر فرناباذ یکی از درباریان اردشیر درازدست پادشاه هخامنشی
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام پادشاه کاپادوکیه که پس از اسکندر در آسیای صغیر حکومتی تشکیل داد
نام پسرانه با ریشه فارسي
دارای نام باشکوه و زیبا، نام یکی از سرداران شاپور
نام پسرانه با ریشه فارسي
پیشگفتار، پیش سخن، نام پسر سیامک پادشاه پیشدادی
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر سیاوش و جریره و برادر کیخسرو پادشاه کیانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام یکی از پادشاهان ماد
نام پسرانه با ریشه اوستايي-پهلوي
در دین زرتشت نام صورت غیرمادی مخلوقاتی که برای محافظت از آسمان فرود می آیند
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوانی ایرانی در سپاه رستم پهلوان شاهنامه
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه و از پهلوانان ایرانی جزو سپاه کیکاووس پادشاه کیانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام مکانی در نزدیکی همدان
نام پسرانه با ریشه فارسي
پرهود، فلزی که رنگ آن به علت حرارت دگرگون شد است
صفحه :
4