امکانات سایت
خانه > نام های پسرانه > نام های پسرانه با حرف م
نام پسرانه با ریشه فارسي
مرد آویز نام سرسلسله امرای زیاری در قرن چهارم و پنجم
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام باغبان خسروپرویز پادشاه ساسانی
نام پسرانه با ریشه عربي
ارسال شده،فرستاده شده
نام پسرانه با ریشه عربي
راهنمایی کننده، ارشادکننده
نام پسرانه با ریشه عربي
نام مؤسس آل مروان و وزیر و مشاور عثمان
نام پسرانه با ریشه فارسي
در ادیان ایرانی، خداوند
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام مردی خردمند و آورنده آیین مزدکی
نام پسرانه با ریشه فارسي
از نامهای دوران هخامنشی
نام پسرانه با ریشه عربي
نیکبخت، سعادتمند، مبارک، خجسته،نام پسر سلطان محمد غزنوی، نام شاعر معروف قرن پنجم، مسعود سعد سلمان
نام پسرانه با ریشه عربي
پیرو دین اسلام، مسلمانان، نام پسر عقیل و برادرزاده علی (ع)، فرستاده امام حسین به سوی کوفیان
نام پسرانه با ریشه عربي
بر حال خود گذاشته شده، آزاد شده ، نام یکی از سه برادری که در بخارا پول رایج قرون اولیه هجری را سکه زدند
نام پسرانه با ریشه عبري
منجی، نجات دهنده، لقب عیسی(ع)
نام پسرانه با ریشه عربي
دارای شوق، بسیار مایل، آرزومند، نام شاعر قرن دوازدهم، مشتاق اصفهانی
نام پسرانه با ریشه عربي
اشراف دارنده، ناظر، در تصوف آن که خداوند او را بر ضمایر خلق آگاه می کند
نام پسرانه با ریشه عربي
دارای اشراف در دین،نام شاعر بزرگ قرن هفتم، مشرف الدین سعدی شیرازی
نام پسرانه با ریشه فارسي,سنسکريت
مشک(سنسکریت) + ان(فارسی) مشک( ماده ای معطر) + ان( نشانه جمع فارسی)، نام ناحیه ای در همدان، نام پدر ابونصر صاحب دیوان رسالت محمد غزنوی و استاد ابوالفضل بیهقی
نام پسرانه با ریشه اوستايي-پهلوي
نام نخستین مرد در فرهنگ ایران باستان برابر با آدم در اسطوره های سامی
نام پسرانه با ریشه عربي
اراده، خواست، سرنوشت
نام پسرانه با ریشه عربي
آن که در کارها با او مشورت می کنند
نام پسرانه با ریشه عربي
آن که در دین راهنمای دیگران است
نام پسرانه با ریشه عربي
برگزیده، لقب پیامبر(ص)
نام پسرانه با ریشه عربي
زیبا و با صفا، پاکیزه، پاک
نام پسرانه با ریشه عربي
آن که اصلاح می کند، اصلاح کننده
نام پسرانه با ریشه عربي
اصلاح کننده دین، لقب شاعر نامدار قرن هفتم، سعدی شیرازی
نام پسرانه با ریشه عربي
آن که حقیقت امری را دریافته باشد، درستکار
نام پسرانه با ریشه عربي
معطرکننده، خوشبوکننده
نام پسرانه با ریشه عربي
مطیع و فرمانبردار خداوند
صفحه :
4