امکانات سایت
خانه > نام های پسرانه > نام های پسرانه با حرف و
نام پسرانه با ریشه آرامي
هزوارش است به معنی خورشید
نام پسرانه با ریشه اوستايي-پهلوي
خواهش، امید، آرزو، نام پسر سوخر از خاندان قارن
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام یکی از دادوران مشهور ساسانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
بهوران،آنکه دارای روح و روان نیکوست
نام پسرانه با ریشه عربي
بسیار بخشنده، از نامهای خداوند
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام پدر سلمان فارسی
نام پسرانه با ریشه عربي
بخشش، عطا،نام پدر آمنه مادر پیامبر(ص)
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام یکی از دادوران ساسانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
بهرام، نام ستاره مریخ ، نام روز بیستم از هر ماه شمسی در ایران قدیم ، نام فرشته موکل بر مسافران و روز بهرام ، نام چندتن از شخصیتهای شاهنامه از جمله نام یکی از فرزندان گودرز گشواد که در دربار کاووس پادشاه ‏کیانی بود
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام پادشاه ارمنستان در زمان بهرام گور پادشاه ساسانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
بهزاد، مرکب از وه ( بهتر، خوب) + زاد ( زاده) ، نام اسب ‏سیاوش،زاده خوب و نیکو
نام پسرانه با ریشه فارسي
بهسود، از نامهای زمان ساسانیان
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام موبدی مشهور در زمان قباد پادشاه ساسانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
بهمن، نام ماه یازدهم از سال شمسی ، نام فرشته نگهبان چهارپایان سودمند ، نام روز دوم از هر ماه شمسی در ایران قدیم، نام یکی از لحنهای قدیم موسیقی ایرانی، نام چندتن از شخصیتهای شاهنامه از جمله نام ‏پسر اسفندیار پسر گشتاسپ پادشاه کیانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
بهمنش، کسی که دارای راه و روش نیکویی است
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام مرزبان ارمنستان در زمان بهرام گور پادشاه ساسانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
بهنیا، کسی که از نسل خوبان است
نام پسرانه با ریشه فارسي
بهمن، نام ماه یازدهم از سال شمسی ، نام فرشته نگهبان چهارپایان سودمند ، نام روز دوم از هر ماه شمسی در ایران قدیم، نام یکی از لحنهای قدیم موسیقی ایرانی، نام چندتن از شخصیتهای شاهنامه از جمله نام ‏پسر اسفندیار پسر گشتاسپ پادشاه کیانی
نام پسرانه با ریشه کردي
شجاع(نگارش کردی : وێرا)
نام پسرانه با ریشه فارسي
از نامهای امروزی زرتشتیان
نام پسرانه با ریشه فارسي,سنسکريت
همت - یکی از کمالات ششگانه که یک بوداسف باید به آن برسد
نام پسرانه با ریشه کردي
عشیرةیکرنگ (نگارش کردی : وةیس)
نام پسرانه با ریشه اوستايي-پهلوي
گشوده و منتشر شده
نام پسرانه با ریشه فارسي
وستهم،گستهم نام سپهبد بابل در زمان یزدگرد پادشاه ساسانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام پدر پیران سپهسالار پشنگ فرمانروای توران
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام پسر ارشامه و پدر داریوش پادشاه هخامنشی
صفحه :
4