امکانات سایت
تبلیغات
خانه > نام های پسرانه > نام های پسرانه با حرف ک
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری ایرانی در سپاه کیخسرو پادشاه کیانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام دره و رودخانه ای در زردکوه بختیاری
نام پسرانه با ریشه فارسي
جایی که دارای کوههای متعدد است
نام پسرانه با ریشه فارسي
نام روستایی در استان هرمزگان
نام پسرانه با ریشه فارسي
کوه نشین، نام برادر مازیار فرمانروای طبرستان
نام پسرانه با ریشه فارسي
منسوب به کوه، نام گیاهی که ریشه آن مانند ریشه نی است
نام پسرانه با ریشه فارسي
گهار، از شخصیتهای شاهنامه، نام سرداری تورانی و جزو سپاه افراسیاب تورانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاور تورانی در سپاه افراسیاب تورانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
کوهیار، کوه نشین، نام برادر مازیار فرمانروای طبرستان
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاور تورانی در سپاه افراسیاب تورانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
مرکب از کی( پادشاه) + آذر( آتش)، نام یکی از مفسران اوستا در زمان ساسانیان
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از پسران کیقباد پادشاه کیانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
از پادشاهان یا شاهزادگان پیشدادی بنا به روایت تاریخ سیستان
نام پسرانه با ریشه فارسي
پادشاه سلطان، حاکم، فرمانروا
نام پسرانه با ریشه فارسي
آن که دارای چهره و صورتی شاهانه است
نام پسرانه با ریشه فارسي
کیاچهر، آن که دارای چهره و صورتی شاهانه است
نام پسرانه با ریشه فارسي
مرکب از کیا( پادشاه)+ رزم( نبرد)
نام پسرانه با ریشه فارسي
کیارش، از شخصیتهای شاهنامه، نام دومین پسر کیقباد پادشاه کیانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام دومین پسر کیقباد پادشاه کیانی
نام پسرانه با ریشه فارسي
پادشاهان، سلاطین، دومین سلسله پادشاهی از دوره تاریخ افسانه ای ایران
نام پسرانه با ریشه فارسي
پادشاه شجاع، نام یکی از سرداران بهمن
صفحه :
4