امکانات سایت
تبلیغات
خانه > نام های دخترانه > نام های دخترانه با حرف ب
نام دخترانه با ریشه فارسي
ملکه شهر سبا که معاصر سلیمان بود و به دیدن او رفت
نام دخترانه با ریشه کردي
خرامان، صاحب خرام ، نوعی گل خوشبو وخوشرنگ(نگارش کردی : بةلةنجه)
نام دخترانه با ریشه کردي
آبگینه(نگارش کردی : بةڵواژ)
نام دخترانه با ریشه عربي
نام ماده معدنی جامد و شفاف مانند شیشه ، آنچه از جنس شیشه شفاف و خوب است،معرب از یونانی
نام دخترانه با ریشه عربي,فارسي
بلور(عربی) + ین (فارسی) منسوب به بلور، شفاف و درخشان مانند بلور
نام دخترانه با ریشه فارسي
گیاهی درختی و جنگلی که میوه آن خوراکی است
نام دخترانه با ریشه کردي
لهیب، شراره(نگارش کردی : بڵێسه)
نام دخترانه با ریشه کردي
عهد، قرار(نگارش کردی : بةڵێن)
نام دخترانه با ریشه فارسي
نامی که با آن طول عمر کودک را بخواهند
نام دخترانه با ریشه کردي
نازنین(نگارش کردی : بةناز)
نام دخترانه با ریشه کردي
عنفوان(نگارش کردی : بةنان)
نام دخترانه با ریشه کردي
نوعی درخت محکم و سخت کة بة خاطر سنگینی به زیر آب فرو می‏رود(نگارش کردی : بناو)
نام دخترانه با ریشه کردي
کدبانو، خانةدار(نگارش کردی : بنةوان)
نام دخترانه با ریشه کردي
قیمتی(نگارش کردی : بةنرخ)
نام دخترانه با ریشه کردي
نگا «وةنةوش»(نگارش کردی : بةنةوش)
نام دخترانه با ریشه فارسي
گلی که در فصل بهار می روید و دارای رنگهای گوناگون است
نام دخترانه با ریشه کردي
زندانی ابد(نگارش کردی : بةنگین)
نام دخترانه با ریشه کردي
شاة کوة، جای سخت درکوة(نگارش کردی : بةنةن)
نام دخترانه با ریشه کردي
نوعی گیاهی خوراکی کة در بهار می‏روید(نگارش کردی : بةنین)
نام دخترانه با ریشه کردي
مرغابی ماده(نگارش کردی : بورچین)
نام دخترانه با ریشه کردي
زیبارویان ، عروسها ، نام شهری در کردستان(نگارش کردی : بوکان)
نام دخترانه با ریشه کردي
نو عروس(نگارش کردی : بوکێ)
نام دخترانه با ریشه کردي
خیمه ‏شب بازی(نگارش کردی : بوکین)
نام دخترانه با ریشه کردي
خوشبو(نگارش کردی : بۆنخۆش)
نام دخترانه با ریشه کردي
دارای بوی خوش(نگارش کردی : بۆندار)
نام دخترانه با ریشه کردي
خوشبو(نگارش کردی : بویان)
صفحه :
5