امکانات سایت
خانه > نام های دخترانه > نام های دخترانه با حرف س
نام دخترانه با ریشه عربي
افسانه، داستان ، مشهور
نام دخترانه با ریشه فارسي
آن که اندامی سفید و لطیف چون سمن دارد
نام دخترانه با ریشه فارسي
آن که اندامی سفید و لطف چون سمن دارد
نام دخترانه با ریشه فارسي
آن که چهره ای سفید و لطیف چون سمن دارد
نام دخترانه با ریشه فارسي
مانند سمن، مانند یاسمن
نام دخترانه با ریشه فارسي
سمن(فارسی) + سیما(عربی)، سمن چهره
نام دخترانه با ریشه فارسي
مرکب از سمن( یاسمن) + ناز(زیبا)
نام دخترانه با ریشه آشوري
ملکه افسانه ای آشور که به زیبایی و دانایی معروف است و باغهای معلق را همسرش برای او ساخته بوده است
نام دخترانه با ریشه عربي
چاق،فربه ، ارزشمند و عالی معمولاً در مورد سخن و شعر گفته می شود
نام دخترانه با ریشه عربي
مؤنث سمین، چاق،فربه
نام دخترانه با ریشه فارسي
گل خوشه ای بلند، به هم فشرده، و معطر به رنگهای قرمز، آبی، سفید، و زرد
نام دخترانه با ریشه فارسي
نام خواهر خشایارشاه پادشاه هخامنشی
نام دخترانه با ریشه سنسکريت,هندي
آزاده ، رها (به ضم سین)
نام دخترانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام شاه هاماوران و همسر کیکاووس پادشاه کیانی
نام دخترانه با ریشه عربي
نام شهری در نزدیکی بغداد
نام دخترانه با ریشه فارسي
مرکب از سو( روشنایی، نور) + سا( پسوند شباهت و همانندی)
صفحه :
5