امکانات سایت
خانه > نام های دخترانه > نام های دخترانه با حرف ف
نام دخترانه با ریشه فارسي
نام پادشاهی افسانه ای هم زمان با اسکندر مقدونی
نام دخترانه با ریشه فارسي
بسیار زیبا، دلپسند و خوشایند
نام دخترانه با ریشه فارسي
دختر زیبا و محبوب
نام دخترانه با ریشه فارسي
دارای چهره زیبا و با شکوه
نام دخترانه با ریشه فارسي
پریسا، زیبا چون پری
نام دخترانه با ریشه فارسي
پریسا ، زیبا چون پری
نام دخترانه با ریشه عربي
عمل واجب، امر واجب
نام دخترانه با ریشه فارسي
زیبا و دوست داشتنی
نام دخترانه با ریشه فارسي
نام روستایی در نزدیکی سبزوار
نام دخترانه با ریشه فارسي
دارای زیبایی و شکوهی چون ماه
نام دخترانه با ریشه فارسي
با شکوه، شکوه مند
نام دخترانه با ریشه فارسي
مرکب از فرین+ دخت( دختر)
نام دخترانه با ریشه فارسي
با شکوه، شکوهمند
نام دخترانه با ریشه فارسي
دارای ناز و غمزه زیبا و با شکوه
نام دخترانه با ریشه فارسي
پریوش، زیبا چون پری
نام دخترانه با ریشه عربي
برتری در دانش، هنر و اخلاق، ارزش و اهمیت، شرف
نام دخترانه با ریشه فارسي
افغان شیون، فریاد
نام دخترانه با ریشه فارسي
از شخصیتهای شاهنامه، نام دختر کید شاه هندوستان و یکی از زنان اسکندر مقدونی
نام دخترانه با ریشه فارسي,عربي
فلک(عربی) + تاج(فارسی) مرکب از فلک( آسمان) + تاج
نام دخترانه با ریشه فارسي,عربي
فلک(عربی) + وش(فارسی) مانند آسمان بلند و رفیع
نام دخترانه با ریشه فارسي,عربي
فلک(عربی) + ناز(فارسی) ، آن که موجب نازش آسمان است، بسیارزیبا، نام ندیمه شیرین همسر خسروپرویز پادشاه ساسانی
نام دخترانه با ریشه لاتين
فلوریا،در رم باستان، الاهه گلها و بارآوری
نام دخترانه با ریشه لاتين
فلورا، در رم باستان، الاهه گلها و بارآوری
صفحه :
5